СТРАНИЦИ

АКТУАЛНО

РЕГЛАМЕНТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПУБЛИКАЦИИ НА НАУЧНИ СТАТИИ В РЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ С IF

Рецензирането и одобрението на предложението за финансиране се извършва на заседание на Комисията за материално стимулиране за публикации в реферирани списания, създадена със Заповед на Ректора на МУ-София № РК-36-811/02.04.2021г.

Комисията под председателството на Зам. Ректор по НА разглежда заявлението, адресирано до председателя й.

За финансиране на специализирана публикация подлежат следните лица от състава на МУ-София:

  • ДОКТОРАНТИ – редовни, задочни или на самостоятелна подготовка, които не са отчислени към датата на подаване на Заявлението.
  • ПРЕПОДАВАТЕЛИ – с трудов договор към МУ-София с щат минимум 0.25, ако не са докторанти

* Лицата, които са докторанти и преподаватели едновременно, попадат в т.1., независимо от вида на трудовите правоотношения, които упражняват в или извън структурата на МУ-София.

Финансирането става еднократно за всяка една от категориите, като са спазени следните изисквания:

  • Заявителят е член на авторския колектив;
  • Членовете на авторския колектив не подлеждат на последващо финансиране в рамките на следващите 12 месеца по тази прогарама.
  • В статията е посочен МУ-София като месторабота, като фактурата за плащането е на името на МУ-София с данните на МУ-София-РЕКТОРАТ.

• Важи само за статии с импакт фактор по Journal Citation Reports и Thomson Reuters над 1.0 за предходната година, които попадат в квартали от Q1 до Q4, вкл. и такива с open access.

За кандидатстване за финансиране на статията се представят заявление, документ, удостоверяващ приемането и предстоящото отпечатване на статията , справка относно IF и вид квартал, в който попада, фактура/проформа фактура, банкови данни за превод на сумата.

Финансирането е в размер на до 4000.00 лева, както следва:

  • От Q1-4000.00лв
  • От Q2- 3000.00лв
  • От Q3-2000.00лв
  • От Q4- 1000.00лв,  

като ако статията не се публикува или не са спазени някои от горните изисквания, преведените средства се възстановяват от лицето заявител, включително таксите за банково обслужване.