СТРАНИЦИ

Свикване на Общото събрание на 16 септември 2020

На основание чл. 28 ал.1 от Закона за висшето образование във връзка с чл. 81 ал. 10 и ал. 11  от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София и писмено предложение от акад. проф. д-р Лъчезар  Трайков, дмн ректор на Медицински университет-София, се свиква заседание на Общото събрание на Медицински университет – София гласуване и попълване на състава на АС. Предстои попълване на квотите и избор на още 4 хабилитирани членове, както следва:  един от квотата на Медицински факултет, два от квотата на Факултет по дентална медицина и  един от квотата на Фармацевтичен факултет. 

Гласуването ще се проведе в 6-та зала на 12 етаж в ректората на МУ-София (сградата на НЦОЗА) на бул. „Акад. Ив. Евстатиев Гешов“ № 15 от 9,00 часа до 17,00 часа на 16 септември 2020 година.    

Участието в заседанието за гласуване на членовете на общото събрание на Медицински университет – София е задължение с най-висок приоритет за делегатите и е пред всички останали служебни ангажименти.