СТРАНИЦИ

Проф. д-р Каролина Любомирова, дм

Проф. д-р КАРОЛИНА ЛЮБОМИРОВА, дм

ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Заместник-ректор по учебна дейност на МУ-София

Професор по трудова медицина

Ръководител катедра „Трудова медицина“, Факултет по обществено здраве, МУ-София

Обучение и квалификации:

1998- Диплома за Висше образование, Медицински Факултет, ВМИ София.

1999-2002- Дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор“,  (ВАК 04.09.2002г.)

2002- Свидетелство за специалност по токсикология, МУ- София.

2005- Диплома за магистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, ФОЗ, МУ-София.

2007- Доцент по токсикология ( ВАК, 03.05.2007г.), ФОЗ, МУ-София

2009- Свидетелство за специалност по трудова медицина, МУ- София.

2013- Професор по хигиена ( вкл. Трудова)

2016- Свидетелство за специалност по икономика за здравеопазването, МУ-София.

Специализации:

2000- National Institute of Public Health, Oslo, Norway

2000 – Nofer Institute of Occupational Health, Ludz, Poland

2006- “Policy of Industrial Safety and Health” , Tokyo, Japan

Научни трудове/ публикации

Над 150, от които над 30 в международни издания. Над 100 цитации.

Над 120 участия в научни форуми. Участие в научни комитети на международни форуми.

Докторанти: 6 – успешно защитили.

Награди

2000- Първо място в конкурс “Млади учени” МУ- Л-1000-1 на МОН.  Грамота от фонд “Научни изследвания” и присъдена първа награда за постигнати съществени резултати при разработката на проект, МОН 2000г.

2001г. – Първа награда за участие сред млади учени в  29th Congress of Medichem, Prague, Czech Republic.

2006г. – Награда от Американското Общество по токсикология и Astra Zeneca  за презентация в конференция, March 2006,  San Diego, California, USA

2016- „ Панацея златна“ на МУ София за особени приноси в научно изследователската и експертна дейност.

Научни трудове/ публикации

Над 150, от които над 30 в международни издания. Над 100 цитации.

Над 120 участия в научни форуми. Участие в научни комитети на международни форуми.

Докторанти: 6 – успешно защитили.

Награди

2000- Първо място в конкурс “Млади учени” МУ- Л-1000-1 на МОН.  Грамота от фонд “Научни изследвания” и присъдена първа награда за постигнати съществени резултати при разработката на проект, МОН 2000г.

2001г. – Първа награда за участие сред млади учени в  29th Congress of Medichem, Prague, Czech Republic.

2006г. – Награда от Американското Общество по токсикология и Astra Zeneca  за презентация в конференция, March 2006,  San Diego, California, USA

2016- „ Панацея златна“ на МУ София за особени приноси в научно изследователската и експертна дейност.

Чужди езици: английски, руски

Заемани длъжности:

  1999-2002- редовен докторант, лаб. “Токсикология”, Национален център по хигиена

2002-2006 – научен сътрудник в НЦХМЕХ, Ръководител на Акредитиран Изпитвателен Център по ГОС Стандарт за изпитвания на козметични продукти

2007- доцент , ФОЗ, МУ-София

2012-2016- заместник-ректор по учебна дейност , МУ-София

2016- 2020- заместник декан по международно сътрудничество и проект, ФОЗ, МУ-София

2019- ръководител на катедра „Трудова медицина“, ФОЗ, МУ-София

Научна дейност:

Ръководител на международен проект: BG05M9OP001-4.001-0019-C01 ЕПСИЛОН – ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ ЗА ЛЕКАРИ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЯ И НАУКА“ ПО ОПРЧР.

Координатор на проект „Въвеждане на дистанционно обучение по обществено здраве” одобрен и финансиран от Европейски социален фонд и Оперативна програма „Развитие на човешките  ресурси”2007-2013 към Министерство на образованието, младежта и науката по Схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”.

Участие в проект „Изграждане на интегрирана информационна система в МУ-София ”, одобрен и финансиран от Европейски социален фонд и Оперативна програма „Развитие на човешките  ресурси”2007-2013 към Министерство на образованието, младежта и науката по Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища“

Национален координатор на проект по програма PUBLIC HEALTH EU Public Health Outcome Research and Indicator Collection – EUPHORIC”, “EUPHORIC”- 2003- OJ 2003/C62/04.  

Участник в международен проект по 5та Рамкова програма на ЕС, топик Quality of life and Management of Living Resources” –  “Effects of PAHs in environmental pollution  on exogenous and endogenous DNA damage (EXPAH)”.

Член на изпълнителния борд на международен проект Erasmus+ Capacity Building Project: “SPRING”.

Участник в международен проект: HLS19 Project: The Health Literacy Population Survey 2019-2021 – a project of the Action Network on Measuring Population and Organizational Health Literacy (M-POHL) within the European Health Information Initiative (EHII) of WHO-Europe

Ръководител и участник в над 15 научни проекта с общо- национално значение, сред които проект спечелил първа награда за високи научни постижения „Signum laudis pro scientific merits” на МУ-София (2009).

Други дейности:

 • Член на изпълнителния борд на Асоциацията на училищата по обществено здраве в Европа ( ASPHER)
 • Член на борда на международната организация по трудова медицина MEDICHEM (2008-2012).
 • Национален консултант по трудова медицина- 2014-2019
 • Член на Националния специализиран експертен лекарски Борд по Трудова медицина при БЛС
 • Зам. Председател на Българското Академичното дружество по  Трудова Медицина ( от 2014)
 • Секретар (2007-2016), Председател (2016-2020) и зам. председател (2020-) на Българското Научно Дружество по Токсикология
 • Председател на Експертен борд по токсикология към МЗ
 • Национален секретар за България (2012-2018г) и Член на научен комитет по Обучението по Трудова медицина към Международна комисия по трудова медицина (ICOH)
 • Член на Националното сдружение по здравен политика и мениджмънт
 • Призната за Европейски Регистриран Токсиколог (ERT)- 2013.
 • Член на редакционните колегии на международните списания „Public Health Review” и “Svet Rada”.
 • Главен редактор  на списание на сп. „ Трудова медицина и работоспособност“
 • Председател на редакционната колегия на списание „Здравна политика и мениджмънт”

Проф. д-р КАРОЛИНА ЛЮБОМИРОВА, дм

ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Заместник-ректор по учебна дейност на МУ-София

Професор по трудова медицина

Ръководител катедра „Трудова медицина“, Факултет по обществено здраве, МУ-София

Обучение и квалификации:

1998- Диплома за Висше образование, Медицински Факултет, ВМИ София.

1999-2002- Дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор“,  (ВАК 04.09.2002г.)

2002- Свидетелство за специалност по токсикология, МУ- София.

2005- Диплома за магистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, ФОЗ, МУ-София.

2007- Доцент по токсикология ( ВАК, 03.05.2007г.), ФОЗ, МУ-София

2009- Свидетелство за специалност по трудова медицина, МУ- София.

2013- Професор по хигиена ( вкл. Трудова)

2016- Свидетелство за специалност по икономика за здравеопазването, МУ-София.

Специализации:

2000- National Institute of Public Health, Oslo, Norway

2000 – Nofer Institute of Occupational Health, Ludz, Poland

2006- “Policy of Industrial Safety and Health” , Tokyo, Japan

Заемани длъжности:

  1999-2002- редовен докторант, лаб. “Токсикология”, Национален център по хигиена

2002-2006 – научен сътрудник в НЦХМЕХ, Ръководител на Акредитиран Изпитвателен Център по ГОС Стандарт за изпитвания на козметични продукти

2007- доцент , ФОЗ, МУ-София

2012-2016- заместник-ректор по учебна дейност , МУ-София

2016- 2020- заместник декан по международно сътрудничество и проект, ФОЗ, МУ-София

2019- ръководител на катедра „Трудова медицина“, ФОЗ, МУ-София

Научна дейност:

Ръководител на международен проект: BG05M9OP001-4.001-0019-C01 ЕПСИЛОН – ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ ЗА ЛЕКАРИ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЯ И НАУКА“ ПО ОПРЧР.

Координатор на проект „Въвеждане на дистанционно обучение по обществено здраве” одобрен и финансиран от Европейски социален фонд и Оперативна програма „Развитие на човешките  ресурси”2007-2013 към Министерство на образованието, младежта и науката по Схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”.

Участие в проект „Изграждане на интегрирана информационна система в МУ-София ”, одобрен и финансиран от Европейски социален фонд и Оперативна програма „Развитие на човешките  ресурси”2007-2013 към Министерство на образованието, младежта и науката по Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища“

Национален координатор на проект по програма PUBLIC HEALTH EU Public Health Outcome Research and Indicator Collection – EUPHORIC”, “EUPHORIC”- 2003- OJ 2003/C62/04.  

Участник в международен проект по 5та Рамкова програма на ЕС, топик Quality of life and Management of Living Resources” –  “Effects of PAHs in environmental pollution  on exogenous and endogenous DNA damage (EXPAH)”.

Член на изпълнителния борд на международен проект Erasmus+ Capacity Building Project: “SPRING”.

Участник в международен проект: HLS19 Project: The Health Literacy Population Survey 2019-2021 – a project of the Action Network on Measuring Population and Organizational Health Literacy (M-POHL) within the European Health Information Initiative (EHII) of WHO-Europe

Ръководител и участник в над 15 научни проекта с общо- национално значение, сред които проект спечелил първа награда за високи научни постижения „Signum laudis pro scientific merits” на МУ-София (2009).

Научни трудове/ публикации

Над 150, от които над 30 в международни издания. Над 100 цитации.

Над 120 участия в научни форуми. Участие в научни комитети на международни форуми.

Докторанти: 6 – успешно защитили.

Награди

2000- Първо място в конкурс “Млади учени” МУ- Л-1000-1 на МОН.  Грамота от фонд “Научни изследвания” и присъдена първа награда за постигнати съществени резултати при разработката на проект, МОН 2000г.

2001г. – Първа награда за участие сред млади учени в  29th Congress of Medichem, Prague, Czech Republic.

2006г. – Награда от Американското Общество по токсикология и Astra Zeneca  за презентация в конференция, March 2006,  San Diego, California, USA

2016- „ Панацея златна“ на МУ София за особени приноси в научно изследователската и експертна дейност.

Други дейности:

 • Член на изпълнителния борд на Асоциацията на училищата по обществено здраве в Европа ( ASPHER)
 • Член на борда на международната организация по трудова медицина MEDICHEM (2008-2012).
 • Национален консултант по трудова медицина- 2014-2019
 • Член на Националния специализиран експертен лекарски Борд по Трудова медицина при БЛС
 • Зам. Председател на Българското Академичното дружество по  Трудова Медицина ( от 2014)
 • Секретар (2007-2016), Председател (2016-2020) и зам. председател (2020-) на Българското Научно Дружество по Токсикология
 • Председател на Експертен борд по токсикология към МЗ
 • Национален секретар за България (2012-2018г) и Член на научен комитет по Обучението по Трудова медицина към Международна комисия по трудова медицина (ICOH)
 • Член на Националното сдружение по здравен политика и мениджмънт
 • Призната за Европейски Регистриран Токсиколог (ERT)- 2013.
 • Член на редакционните колегии на международните списания „Public Health Review” и “Svet Rada”.
 • Главен редактор  на списание на сп. „ Трудова медицина и работоспособност“
 • Председател на редакционната колегия на списание „Здравна политика и мениджмънт”

Чужди езици: английски, руски