СТРАНИЦИ

Проф. д-р Цветалина Танкова, дмн

чл.- кор. проф. Д-р Цветалина Танкова, дмн

Ръководител на Катедра по ендокринология, МФ, МУ-София

Началник на Клиника по диабетология, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, София

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 • 1984 – Висше образование „медицина“ – МА, ВМИ – София, с пълно отличие и Хипократов медал
 • 1990 – Образователна и научна степен “доктор по медицина”
 • 1992 – Специалност по вътрешни болести
 • 1993 – Специалност по ендокринология и болести на обмяната
 • 2005 – Доцент по ендокринология
 • 2012 – Професор по ендокринология
 • 2011 – Магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт
 • 2012 – Научна степен „доктор на медицинските науки”
 • от 2005 – Началник на Клиника по диабетология, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”
 • от 2016 – Ръководител на Катедра по ендокринология, МФ, МУ-София
 • 2016 – 2020 –  Заместник-Декан по научната дейност, Медицински Факултет, МУ-.София
 • от 2020 – Заместник-Ректор по международна интеграция и проектно финансиране, МУ-София
 • 2021 – Член-кореспондент на БАН

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

 • Център на СЗО за захарен диабет, Университетска болница Женева, Швейцария; Болница Кошен, Париж, Франция; Кингс Колидж Лондон; Оксфорд, Кеймбридж, Великобритания; Диабетен център Стено, Копенхаген, Дания

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

 • 243 публикации – 133 в международни издания и 110 в национални издания
 • 121 публикации в списания с импакт фактор
 • Общ импакт фактор на публикациите IF 414.779
 • Импакт фактор на публикации в чуждестранни списания от участие като изследовател в клинични проучвания  IF 443.363
 • Участие като автор в 7 монографии
 • 8690 цитирания на научните трудове в чужди бази данни (SCOPUS, Web of Science)
 • h-index 32
 • 484 участия в научни прояви (262 международни и 222 национални).
 • Участник в 45 научни проекта – 26 национални (МОН, МУ-София), на 10 от които е ръководител и главен изследовател; и 19 международни проекта, на 2 от които е ръководител

УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

 • Лекции на студенти по медицина, стажант-лекари, специализанти по ендокринология
 • Участие в курсове за СДО по захарен диабет; ръководител на 6 курса за СДО, МУ, София
 • 3 учебника
  • Самостоятелен автор на  „Захарен диабет“, Парадигма, София, 2013
  • Автор в „Клиника и терапия на вътрешните болести”,  Ред. Д.Димитраков, Пловдив, 2006
  • Автор в “Медицинска онкология“, том 1, 347-361, Ред. К. Тимчева, Парадигма, София, 2018
 • Председател на изпитна комисия за държавен изпит за специалност по ендокринология
 • Поканен лектор на курсове за следдипломно обучение на Европейска асоциация за изучаване на диабета (EASD) в Русия, Хърватска, Унгария, Сърбия, Румъния, Словения, Азербайджан, Македония,Чехия, Египет
 • Ръководител на 7 докторанти (6 успешно защитили)

НАГРАДИ

 • 2015 – награда „Проф. Д-р Константин Чилов” за значителни приноси в научно-изследователската и преподавателската дейност на МФ, МУ, София
 • 2017 – Награда „Любим преподавател в областта на медико-клиничните науки“ на МУ – София
 • 2017 – AWARD for International Collaboration, The Croatian Association for Diabetes and Metabolic Disorders of the Croatian Medical Association
 • 2018 – Награда на името на „Проф. д-р Константин Чилов“ за медицина от името на Министър на здравеопазването, Председател на БАН, Национален алианс „Живот за България“
 • 2020 – награда „Питагор“ на МОН за утвърден учен в категория „Здраве и медицински науки“
 • 2020 – Национални медицински награди 2020 – Лекар с кауза, НПО.
 • 2021 – НАГРАДА “SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTAE MERITIS“ за научен проект от конкурс „ГРАНТ-2018“ в област Медицина, Медико-клинична научна област, МУ – София
 • от 2018 – “Лекарите, на които вярваме”, 24 часа

 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

 • Член на международни и национални научни организации –  Европейска асоциация за изучаване на диабета (EASD); Почетен секретар на Европейска група за обучение по диабет (DESG) към EASD; Европейски съвет на Diabetic Foot (D-FOOT) International; Генерален Комитет на Международна Диабетна Федерация (IDF); Европейска група по инсулинова резистентност (EGIR) към EASD; Европейско дружество по ендокринология (ESE); Central Eastern European Diabetes Expert Group (CEEDEG); Eastern and Southern Europe Diabetes and Obesity Expert Group; BioMed Alliance – представител на EASD в работна група за RCT регулации
 • Секретар на Българско Дружество по Ендокринология от 2003г
 • Член ан Управителния съвет на Съюз на български медицински дружества (СБМС)
 • Секретар на Отделението за медицински науки, БАН
 • Член на Съвета по медицинска наука (СМН), МУ, София – 2008-2016
 • Член на 8 национални и 2 международни редакционни колегии; Главен редактор на списание „Наука Ендокринология“, Заместник главен ледактор на Acta Medica Bulgarica
 • Рецензент във водещи международни и национални научни списания
 • Рецензент на Европейската комисия, Брюксел
 • Член на научни журита в МУ-София, МУ-Варна, МУ-Пловдив, БАН
 • Председател на локален организационен комитет на курсове за СДО на Европейската асоциация за изучаване на Диабета (EASD) – 03.2015г., 04.2017г., 03.2019г., София
 • Председател на локален организационен комитет на курс за СДО „Стъпко по стъпка при диабетно стъпало” на Международна група за изучаване на диабетно стъпало и Международна Диабетна Федерация, 04.2016, София
 • Член на Програмен Организационен Комитет – Европейски конгрес по ендокринология, Мюнхен, 2016.
 • Член на Организационен Комитет на Европейски конгрес „Advances on Diabetes and Insulin Therapy“- 2014, 2015, 2016, 2017
 • Член на Програмен Организационен Комитет – 60-и Годишен конгрес на Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD)
 • Секратар на Организационен комитет на национални конгреси и ежегодни научни симпозиуми на Българско дружество по ендокринология – от 2004 
 • Председател на Комисия по етика и академично единство, МУ-София
 • Заместник Председател на постоянно действаща Общоуниверситетска комисия за управление и оценка на качеството на учебния процес, Медицински Университет – София.
 • Главен координатор  на Експертен съвет по ендокринология към Министерство на здравеопазването
 • Външен експерт на НЗОК и СЗОК
 • Член на Експертен борд по ендокринология към Български лекарски съюз
 • Член на Експертна група по диабет за Централна и Източна Европа (CEEDEG)
 • Член на експертна група, създала международни препоръки на ADA и EASD за лечение на захарен диабет тип 2 като представител на Европейска асоциация за изучаване на диабета (EASD), 2022
 • Член на Комитет за препоръки на Европейската асоциация за изучаване на диабета – Guidelines Oversight Committee, EASD

 

Проф. Д-р Цветалина Танкова, дмн

Ръководител на Катедра по ендокринология, МФ, МУ-София

Началник на Клиника по диабетология, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, София

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 • 1984 – Висше образование „медицина“ – МА, ВМИ – София, с пълно отличие и Хипократов медал
 • 1990 – Образователна и научна степен “доктор по медицина”
 • 1992 – Специалност по вътрешни болести
 • 1993 – Специалност по ендокринология и болести на обмяната
 • 2005 – Доцент по ендокринология
 • 2012 – Професор по ендокринология
 • 2011 – Магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт
 • 2012 – Научна степен „доктор на медицинските науки”
 • от 2005 – Началник на Клиника по диабетология, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев” 
 • от 2016 – Ръководител на Катедра по ендокринология, МФ, МУ-София 
 • от 2016 –  Заместник-Декан по научната дейност, Медицински Факултет, МУ-.София

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

 • Център на СЗО за захарен диабет, Университетска болница Женева, Швейцария; Болница Кошен, Париж, Франция; Кингс Колидж Лондон; Оксфорд, Кеймбридж, Великобритания; Диабетен център Стено, Копенхаген, Дания.

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

 • 207 публикации – 93 в международни издания и 114 в национални издания
 • 66 публикации в списания с импакт фактор 
 • Общ импакт фактор на публикациите IF 185.615
 • 3905 цитирания на научните трудове в чужди бази данни (SCOPUS, Web of Science)
 • h-index 25
 • 413 участия в научни прояви (209 международни и 204 национални). 
 • Участие/ръководство на 8 международни и 18 национални (МОН, МУ-София) научни проекти в областта на захарния диабет

УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

 • Лекции на студенти по медицина, стажант-лекари, специализанти по ендокринология
 • Участие в курсове за СДО по захарен диабет; ръководител на 5 курса за СДО, МУ, София 
 • Самостоятелен автор на учебник „Захарен диабет“, Парадигма, 2013; 
 • Автор в „Клиника и терапия на вътрешните болести”,  Ред. Д.Димитраков, Пловдив, 2006
 • Автор в “Медицинска онкология“, том 1, 347-361, Ред. К. Тимчева, София, 2018, Парадигма. 
 • Председател на изпитна комисия за специалност по ендокринология
 • Поканен лектор на курсове за следдипломно обучение на Европейска асоциация за изучаване на диабета (EASD) в Русия, Хърватска, Унгария, Сърбия, Румъния, Словения, Азербайджан, Македония,Чехия, Египет
 • Ръководител на 7 докторанти (3 успешно защитили)

НАГРАДИ

 • 2015 – награда „Проф. Д-р Константин Чилов” за значителни приноси в научно-изследователската и преподавателската дейност на МФ, МУ, София
 • 2017 – Награда „Любим преподавател в областта на медико-клиничните науки“ на Медицински Университет – София
 • 2017 – AWARD for International Collaboration, The Croatian Association for Diabetes and Metabolic Disorders of the Croatian Medical Association
 • 2018 – Награда на името на „Проф. д-р Константин Чилов“ за медицина от името на Министър на здравеопазването, Председател на БАН, Национален алианс „Живот за България“
 • 2020 – награда „Питагор“ на МОН за утвърден учен в категория „Здраве и медицински науки“ 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

 • Член на международни организации – Европейска асоциация за изучаване на диабета (EASD); Европейска група по инсулинова резистентност (EGIR) към EASD; Европейска група за обучение по диабет (DESG) към EASD – член на Генерален комитет; Генерален Комитет на Международна Диабетна Федерация; Европейско дружество по ендокринология (ESE); Diabetic Foot (D-FOOT) International  – член на Европейски съвет; Central and Eastern European Diabetes Expert Group (CEEDEG)
 • Секретар на Българско Дружество по Ендокринология от 2003г.
 • Член на Съвета по медицинска наука (СМН), МУ, София – 2008-2016
 • Член на редакционните колегии на научни списания; Главен редактор на списание „Наука Ендокринология“
 • Рецензент във водещи международни списания
 • Рецензент на Европейската комисия, Брюксел 
 • Председател на локален организационен комитет на курсове за СДО на Европейската асоциация за изучаване на Диабета (EASD) – 03.2015г., 04.2017г., 03.2019г., София. 
 • Председател на локален организационен комитет на курс за СДО „Стъпко по стъпка при диабетно стъпало” на Международна група за изучаване на диабетно стъпало и Международна Диабетна Федерация, 04.2016, София. 
 • Член на Програмен Организационен Комитет – Европейски конгрес по ендокринология, Мюнхен, 2016.
 • Член на Организационен Комитет на Конгрес „Advances on Diabetes and Insulin Therapy“- 2013 – 2016 
 • Член на Експертен съвет по ендокринология към Министерство на здравеопазването
 • Член на Експертен борд на БЛС по ендокринология 
 • Външен експерт на НЗОК и СЗОК