СТРАНИЦИ
визуализация на отчет

Общото събрание на МУ-София прие с единодушие отчета на ректора за втората година от управлението му

В онлайн среда вчера се проведе годишното отчетно Общо събрание на МУ-София. Присъстваха 262 членове при необходим кворум от 260. Всички те единодушно приеха отчета на ректора за дейността на МУ-София за втората година от неговия мандат, с период на управление август 2021 – юли 2022 година.

През 2022г. университетът отново е оценен с най-висока оценка от Рейтинговата система на висшите училища в България, в четири от основните си направления. Като едно от най-големите постижения през отчетния период бе посочено и определянето на МУ-София като изследователски университет в I-ва група, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта на процедурата е да се създаде нов модел за реализиране на изследователските университети, чрез финансиране, създаване и реализиране на Стратегически научноизследователски и иновационни програми за развитие.

Научните направления, по които университетът работи по тази програма, са важен негов приоритет. Насочени са към стратегическите за висшето училище области и са заложени в Стратегията за научно развитие на МУ – София за периода 2021- 2025 г. Те включват:

  • Изследвания в областта на молекулната и персонализирана медицина
  • Репродуктивна и регенеративна медицина
  • Определящи фактори за околната среда и социалното здраве
  • Инструменти, технологии и цифрови решения в областта на здравеопазването и грижите
  • Изследвания в областта на невронауките и психичното здраве
  • Изследвания в областта на инфекциозните болести и имунологията, незаразните и редки болести, включително свързани с бедността и пренебрегвани заболявания
  • Изследвания в областта на фармацията и новите здравни технологии
  • Изследвания в областта на денталната медицина

През отчетния период, МУ-София запази своята финансова стабилност, без да има просрочени и неизплатени задължения. Резултатът от цялостната дейност на ръководството на университета за периода 2021 – 2022 г. показва нарастване на финансовите наличности, като висшето училище продължи да изпълнява ангажиментите си като работодател с увеличаване на работните заплати и изпълнение на инвестиционната си програма.

През 2022г. двукратно бяха увеличени месечните стипендии на редовните докторанти в МУ-София – от 500 лева на 750 лева през април и от 750 лева на 1000 лева през юли 2022г. Съгласно ПМС 235 от 01.08.22 бяха увеличени с 200лв. възнагражденията на академичния и преподавателски състав, считано от 01.07.22г.

С оглед настъпилата хуманитарна криза, свързана с войната в Украйна, по предложение на Студентски съвет бяха отпуснати близо 25 000 лева за еднократни помощи от по 300 лева на 42-ма украински студенти и поемането на наемите им в студентските общежития на университета.
На събранието бе отчетено и все по-доброто представяне на МУ – София в международните рейтингови системи. Подновен е и сертификатът по ISO 9001:2015.

През 2022г. консорциумът с участието на МУ-София – IngEniUm бе одобрен за Европейски университетски алианс по програма Еразъм+. Целта на партньорите в проекта е да създадат европейски университетски съюз с програми за висше образование на английски език, включително да се развива преподавателско и изследователско сътрудничество в различните области на специализация на партньорите, като се надграждат силните страни на университетите за създаване на синергия между тях.

В отчета бе отбелязана и международната среща с представители на 12 водещи университета и института от 11 страни, от Централна и Източна Европа, на която МУ-София бе домакин в началото на септември. Тя се осъществи по проект „Alliance for Life Sciences: From Strategies to Actions in Central and Eastern Europe“, към Програма „Хоризонт Европа“, а на нея бяха обсъдени начините за подобряване на научноизследователската дейност. Целта на проекта е да се повиши нивото на професионално администриране и реализиране на научноизследователски проекти. На кръгла маса, организирана по време на срещата, присъстваха представители на Министерството на образованието и науката, с които партньорите в консорциума обсъдиха възможностите за съвместна работа, с цел повишаване качеството на научноизследователската и проектна дейност.

За поредна година МУ-София получи признание за своята устойчива зелена политика в световната класация UI GreenMetric World University Rankings 2021. Под ръководството на МУ-София през тази година бяха реализирани „зелени инициативи“, разработени от университета, подпомагащи вътрешната институционална информираност относно изменението на климата, замърсяването и глобални екологични проблеми.