СТРАНИЦИ

Три ключови инициативи на ЕК в сферата на образованието и науката

Европейската комисия представи три ключови инициативи в сферата на образованието и науката. Във връзка с това, моля за Вашето разрешение за публикуване на приложената обява на електронната страница на МУ-София.

Европейската комисия представи три ключови инициативи в сферата на образованието и науката, а именно:

  1. „Ново Европейско научноизследователско пространство за научни изследвания и иновации“;
  2. Постигане на Европейското пространство за образование до 2025 г.“;
  3. „План за действие в областта на цифровото образование“.

Съгласно първото Съобщение на Комисията, новото Европейско научноизследователско пространство следва да бъде конкурентоспособно, отворено и основано на високите научни постижения и на таланта. Очаква се средата за научни изследвания и иновации в Европа да бъде подобрена. Според Комисията усилията на държавите членки трябва да бъдат фокусирани върху следните четири стратегически цели:

  1. Приоритизиране на инвестициите и реформите в научните изследвания и иновациите;
  2. Подобряване на достъпа до върхови постижения, в т.ч. висококачествени съоръжения и инфраструктури;
  3. Трансфер на научните резултати в икономиката;
  4. Засилване на мобилността на изследователите и на свободното движение на знанието и технологиите.

За повече информация вижте ТУК