СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на АС на 30.03.2023

Уведомяваме Ви, че на  30.03.2023 г. / четвъртък/ от 13.30 ч. ще се проведе редовно  присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Аудитория  № 5 на Факултет по Дентална медицина, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1

Заседанието ще премине при следния Дневен ред:

1.Утвърждаване на предложенията за носители на награди във връзка с Празника на  научноизследователската и преподавателска дейност в МУ – София. Докл: Проф. В. Петкова, дфн

2. Утвърждаване на предложение от Ръководител отдел „ФСО“, т. и гл. счетоводител на МУ- София за изплащане на еднократно допълнително възнаграждение- Великденска добавка. Докл: Р. Щербаков

3. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет – София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

 4. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст по § 11 от ПЗР на ЗВО.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

5. Приемане за сведение на информация за избрани преподаватели в Медицински университет – София. Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

6. Приемане на актуализирани такси за административни услуги, оказвани на лица, които не са студенти в структурните звена на Медицински университет – София и на таксите за продължаващо обучение  на СДО при МФ за 2024 г.

Докл: Р. Щербаков

7. Утвърждаване на „Правилник за управление, структура и критерии на система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и академичния състав в МУ- София“.

Докл: Проф. С. Младенова

8. Разни.

РЕКТОР: АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн