СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Д-р Велимир Иванов Папазов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Анестезиология и интензивно лечение
Катедра: Катедра по анестезиология и интензивно лечение, с база за обучение УМБАЛ „Александровска“-ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Постоянни и временни централни венозни катетри – приложение в хемодиализата и хематологията

 

Научен ръководители: 1. Проф. д-р Евгений Стефанов Възелов, дм
2. Доц. д-р Йорданка Тодорова Ямакова, дм
Технически сътрудник:
Научно жури:
Председател 1. Проф. д-р Силви Любчов Георгиев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по анестезиология и интензивно лечение на Медицински факултет при МУ – София
Членове:
2. Проф. д-р Атанас Георгиев Темелков, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по анестезиология и интензивно лечение на Медицински факултет при МУ – София
3. Доц. д-р Румяна Русева Андонова, дм – външен член за МУ – София, УМБАЛ по спешна медицина „Н. И. Пирогов“
4. Проф. д-р Радко Николов Радев, дмн – външен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
5. Проф. д-р Иван Дончев Смилов, дмн – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ – София
Резервни членове:
6. Проф. д-р Пламен Димитров Кенаров, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по анестезиология и интензивно лечение на Медицински факултет при МУ – София
7. Доц. д-р Еленка Кирилова Танева, дм – външен резервен член за МУ – София, Национална кардиологична болница
Рецензенти:
1. Проф. д-р Силви Любчов Георгиев, дм
2. Доц. д-р Румяна Русева Андонова, дм
Дата на защита: 20.03.2019 г.

 

Автореферат     Рецензия-1     Рецензия-2     Становище-1     Становище-2     Становище-3