СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Христина Ангелова Гавазова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравна политика и мениджмънт
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Управление на човешките ресурси в съвременната болница

 

Научни ръководители: 1. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм
2. Проф. д-р Стайко Иванов Спиридонов, дм
Научно жури:
Председател: 1. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра „Здравна политика и мениджмънт“  на Факултет по обществено здраве – на мястото на проф. д-р Стайко Иванов Спиридонов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:
2. Проф.д-р Сашка Руменова Попова, дм – вътрешен член за МУ-София, Факултет по обществено здраве при МУ – София, научен ръководител на докторанта
3. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ – София
4. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ – София
5. Доц. д-р Боряна Миткова Парашкевова, дм – външен член за МУ-София, Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора
Резервни членове:
6. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева, дм – външен резервен член за МУ-София, Декан на Факултет по обществено здраве при Медицински университет – гр. Пловдив
Рецензенти:
1. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, дм
2. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм
Дата на защита: 03.04.2019 г. от 13.00 ч. във ФОЗ

 

Автореферат     Рецензия-1     Рецензия-2     Становище-1     Становище-2     Становище-3