СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Д-р Радослав Георгиев Билюков

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Белодробни болести
Катедра: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, с база за обучение Отделение по белодробни болести – УМБАЛ „Александровска“-ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Афективни и когнитивни нарушения при пациенти със синдром на обструктивна сънна апнея

 

Научен ръководители: 1. Проф. д-р Даниела Стоичкова Петрова-Николова, дм
2. Проф. д-р Вихра Крумова Миланова, дмн
Технически сътрудник:
Научно жури:
Председател 1. Проф. д-р Огнян Борисов Георгиев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет при МУ – София
Членове:
2. Проф. д-р Даниела Стоичкова Петрова-Николова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет при МУ — София, научен ръководител на докторанта
3. Проф. д-р Димитър Георгиев Попов, дмн – външен член за МУ – София, Медицински институт на МВР
4. Доц. д-р Мая Йорданова Стоименова-Попова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
5. Доц. д-р Павлина Цветкова Глоговска-Николова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
Резервни членове:
6. Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по белодробни болести на Медицински факултет при МУ – София
7. Проф. д-р Благой Иванов Маринов, дм – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
Рецензенти:
1. Проф. д-р Огнян Борисов Георгиев, дм
2. Доц. д-р Мая Йорданова Стоименова-Попова, дм
Дата на защита: 07.03.2019 г.

 

Автореферат     Рецензия-1     Рецензия-2     Становище-1     Становище-2     Становище-3