СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Д-р Янета Кузманова Иванова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Терапевтична дентална медицина
Катедра: Катедра „Консервативно зъболечение“
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Ендодонтски перфорации – херметизъм на запечатване с калциево-силикатни цименти и превенция

 

Научен ръководител: Доц. д-р Иванка Веселинова Димитрова, дм
Научно жури:
Председател: 1. Проф. д-р Радосвета Иванова Василева, дм – вътрешен член за МУ-София, ръководител катедра „Консервативно зъболечение”, Факултет по дентална медицина при МУ – София
Членове:
2. Доц. д-р Иванка Веселинова Димитрова, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра „Консервативно зъболечение”, Факултет по дентална медицина при МУ – София
3. Проф. д-р Стоян Боянов Владимиров, дм – външен член за МУ-София,  катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“, Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
4. Проф. д-р Иван Атанасов Филипов, дм – външен член за МУ-София, катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“, Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
5. Проф. д-р Владимир Емануилов Панов, дмн – външен член за МУ-София, катедра „Консервативно зъболечение и орална патология“, ФДМ, МУ – Варна
Резервни членове:
6. Доц. д-р Жанет Кирилова Николова, дм – вътрешен резервен член, катедра „Консервативно зъболечение”, Факултет по дентална медицина при МУ – София
7. Доц. д-р Мая Димитрова Дойчинова, дм – външен резервен член, катедра „Консервативно зъболечение и орална патология“, Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
Рецензенти:
1. Проф. д-р Радосвета Василева, дм
2. Проф. д-р Стоян Владимиров, дм
Дата на защита: 11 март 2019 г. от 13:30 ч. в Първа аудитория на ФДМ.

 

Автореферат     Рецензия-1     Рецензия-2     Становище-1     Становище-2     Становище-3