СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Елисавета Данаилова Петрова-Джеретто

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравна политика и мениджмънт
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Проучване потребността от човешки ресурси в общинските болници

 

Научни ръководители: 1. Проф. д-р Вихрен Николаев Петков, дм
2. Проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дмн
Научно жури:
Председател: 1. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по здравна политика и мениджмънт на Факултет по обществено здраве при МУ – София
Членове:
2. Проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дмн – вътрешен член за МУ–София, Катедра по превантивна медицина на Факултет по обществено здраве при МУ – София, научен ръководител на докторанта
3. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ – София
4. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ – София
5. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева, дм – външен за МУ-София, Декан на Факултет по обществено здраве при Медицински университет – гр. Пловдив
Резервни членове:
6. Проф. д-р Тодор Димитров Черкезов, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по здравна политика и мениджмънт на Факултет по обществено здраве при МУ – София
7. Доц. д-р Боряна Миткова Парашкевова, дм – външен резервен член за МУ-София, Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора
Рецензенти:
1. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, дм
2. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева, дм
Дата на защита: 19.03.2019 г. от 14.00 ч. във ФОЗ

 

Автореферат     Рецензия-1     Рецензия-2     Становище-1     Становище-2     Становище-3