СТРАНИЦИ

МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ

ДОКУМЕНТИ

МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ

процедура за участие

Право на участие имат всички преподаватели на трудов договор в МУ-София, независимо от тяхната длъжност и научно звание. Преди осъществяването на мобилността е необходимо МУ-София да е подписал междуинституционално споразумение с приемащата организацията партньор. При условие, че няма подписан договор, е желателно преподавателя да инициира сключване на споразумение.

Максималната продължителност на мобилността е от 2 дни до 2 месеца, като ЦРЧР финансира мобилност до 5 работни последователни дни (без времето за пътуване). Във всички случаи преподавателската дейност трябва да включва минимум 8 учебни часа преподаване седмично (това изискване важи и в случаите, когато престоят е по-кратък от една седмица).

Преди заминаването си членовете на персонала трябва да се договорят с МУ-София и приемащата институция относно програма за преподаване.

Документи необходими за кандидатстване и отчитане на мобилност:

 • Споразумение за преподаване Мobility agreement-Staff for teaching одобрен от МУ-София и приемащата институция
 • Договор между Медицински университет-София и служителя
 • Заповед за командировка
 • Сертификат за академичен престой, удостоверяващ продължителността на престоя и преподавателския хорариум
 • Декларация по Закона за защита на личните данни-Преподаватели
 • Он-лайн отчет
 • Билет от пътуването, бордни карти
 • При пътуване с автомобил, документи удостоверяващи пътуването, документ за гориво, винетка, тол такси и/или печат в задграничен паспорт.  

МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛА С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ

Процедура за участие

Право на участие имат всички преподаватели и служители на трудов договор МУ-София. Преди осъществяването на мобилността е необходимо МУ-София да е подписал междуинституционално споразумение с приемащия университет или организацията партньор от държавата по програмата.

Максималната продължителност на мобилността е от 2 дни до 2 месеца, като ЦРЧР финансира престой до 5 работни последователни дни (без времето за пътуване).

Преди заминаването си членовете на персонала трябва да се договорят с Медицински университет-София и приемащата институция относно програма за обучение.

Документи необходими за кандидатстване и отчитане на мобилност на персонала:

 • Споразумение за обучение (Mobility agreement-Staff for training), одобрен от МУ-София и приемащата институция
 • Договор между Медицински университет-София и служителя
 • Заповед за командировка
 • Сертификат за обучение, удостоверяващ продължителността на престоя
 • Декларация по Закона за защита на личните данни-Преподаватели
 • Он-лайн отчет
 • Билет от пътуването, бордни карти
 • При пътуване с автомобил, документи удостоверяващи пътуването, документ за гориво, винетка, тол такси и/или печат в задграничен паспорт.  

ДОКУМЕНТИ