СТРАНИЦИ

заминаващи студенти

заминаващи студенти с цел обучение

Месечни грантове за мобилност на студенти с цел обучение

ГрупаДържавиСума на месец
Група 1Programme Countries with higher living costsDenmark, Finland, Iceland, Ireland,, Luxembourg, Sweden, United Kingdom, Liechtenstein, Norway600 EUR
Група 2Programme Countries with medium living costsAustria, Belgium, ,Germany, France, Italy, Greece, Spain, Cyprus, Netherlands, Malta, Portugal600 EUR
Група 3Programme Countries with lower living costsBulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, ,Poland, Romania, Slovakia, Slovenia,
former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey
540 EUR

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТА

Всеки факултет определя допустимите за участие курсове студенти от МУ-София и докторанти, във всички форми на обучение. Студентите запазват правото си на стипендия в МУ-София по време на периода в чужбина, но задължително заплащат семестриалната си такса. МУ-София признава академичния престой и положените изпити в чужбина, ако те съответстват на учебните програми в нашия университет. Преди осъществяването на мобилността е необходимо МУ-София да е подписал междуинституционално споразумение с приемащия университет или организацията партньор от държавата по програмата.

ОНЛАЙН ЕЗИКОВА ПОДКРЕПА

Преди да подпишат своите споразумения за обучение всички студенти ще преминат онлайн оценяване на езиковите им умения на основния чужд език, който ще използват по време на своето обучение или стаж в чужбина. В края на периода на мобилност студентите ще бъдат оценени повторно, за да бъде проверен напредъкът им в изучаването на основния чужд език. Резултатите ще бъдат съобщени на студента. Продължителността на дейността с цел обучение е между 2 и 12 месеца.

Минималния успех на студента трябва да е минимум добър 4,00.

ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ

1-ВИ ЕТАП

На факултетните сайтове и по информационните табла на факултетите се обявяват сроковете за кандидатстване. При факултетния координатор на всеки един факултет се подават следните документи:

 1. Заявление за кандидатстване
 2.  Академична справка и уверение за успех и че е записан
 3. Мотивационно писмо на работния език за участие в програмата
 4.  Документ за владеене на работния език, ако има такъв
 5. CV (европейски формат)

Комисия, определена от съответния факултетен съвет провежда интервю с кандидатите, за да оцени общата им култура, ниво на владеене на работния език и професионалната им подготовка. Изготвя се протокол за одобрените кандидати.

2-РИ ЕТАП

Протоколът с одобрените от всеки един факултет кандидати се депозира в офис „Еразъм” на МУ-София. Одобрените за участие в програмата кандидати подготвят и подписват следните документи:

 1. Споразумение за обучение Learning Agreement for studies
 2. Лична банкова сметка в лева или евро (в банка по желание)
 3.  Европейска здравна карта. Допълнителна здравна застраховка във всяко застрахователно дружество за периода на престой, тъй като европейската здравна карта покрива единствено спешна помощ в болница.
 4. Студентът уточнява датите на пътуване, съобразно програмата в приемащия университет
 5.  Доклад до Ректора на МУ-София, изготвен и подписан от факултетния координатор по Еразъм и съгласуван с Декана на съответния факултет, за изготвяне на командировъчна заповед.
 6.  Декларация по Закона за защита на личните данни-Студенти
 7. Нотариално заверено пълномощно за лице, което да представлява студента пред университета и други институции

Преди заминаването си студентът получава от офис Еразъм следните документи:

 1. Индивидуален договор за участие в Програма Еразъм между МУ-София и студента
 2. Заповед за командировка

При пристигането си в приемащия университет студентът заверява Уверение за период на престой в Еразъм офиса на приемащия университет, защото за начална дата се счита първото присъствие, а не датата на пътуването. Промени в споразумението за обучение/практика могат да бъдат направени в срок до 2-5 седмици след започването на обучението. Удължаване на периода на престой се заявява в срок до един месец преди края на мобилността. Необходимо е потвърждение по имейл от трите страни за приемане на тези промени.

ОТЧЕТ

След завръщането от мобилността студентът се отчита с:

 1. Споразумение за обучение (Learning agreement for studies)
 2. Уверение за период на мобилност (Certificate of attendance) , с дата на пристигане и заминаване, с подпис и печат на приемащия университет
 3. Академична справка (Transcript of records), издадена от приемащия университет в срок до 5 седмици от края на изпитите
 4. Билети отиване и връщане, бордни карти, фактури
 5. Он-лайн отчет
 
 

заминаващи студенти с цел практика

Месечни грантове за мобилност на студенти с цел практика

За периода на практиката студентът/докторантът получава финансова помощ под формата на месечен грант, целящ да подпомогне мобилността. Грантът не е стипендия и не предвижда цялостно покриване на разходите по мобилността. Приемащата институция може да предложи допълнително възнаграждение, извън гранта по програма Еразъм+, както и настаняване на кандидата, без това да е задължително. Студентът/докторантът има право да получава финансиране и от други източници, различни от Европейските фондове.
ГрупаДържавиСума на месец
Група 1Programme Countries with higher living costsDenmark, Finland, Iceland, Ireland,, Luxembourg, Sweden, United Kingdom, Liechtenstein, Norway750 EUR
Група 2Programme Countries with medium living costsAustria, Belgium, ,Germany, France, Italy, Greece, Spain, Cyprus, Netherlands, Malta, Portugal750 EUR
Група 3Programme Countries with lower living costsBulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, ,Poland, Romania, Slovakia,
Slovenia, former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey
690 EUR

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТА

Еразъм+ практика е реализирането на студентски стаж в чужбина по време на обучение и до една година след дипломирането на студента. Това включва и „асистентски стаж” за студенти – бъдещи преподаватели. Където е приложимо, практиката трябва да бъде неразделна част от учебната програма на студентите. Студентската мобилност трябва да съответства на областта на знание / академична дисциплина на студента.

Периодът за стажове е между 2 и 12 месеца. Един студент може да участва в периоди на мобилност с обща продължителност от максимум 12 месеца за всеки цикъл на обучение(бакалавър, магистратура, докторантура), независимо от броя и вида на дейностите за мобилност, но само един път в рамките на една акдемична година.

Да имат минимален успех от обучението в МУ-София – добър 4,00.

процедура за участие

1-ви етап

На факултетните сайтове и по информационните табла на факултетите се обявяват сроковете за кандидатстване. При факултетния координатор на всеки един факултет се подават следните документи:

 1. Заявление за кандидатстване 
 2. Академична справка и уверение за успех и че е записан
 3. Мотивационно писмо на работния език за участие в програмата
 4. Документ за владеене на работния език, ако има такъв
 5. CV (европейски формат)

Комисия, определена от съответния факултетен съвет провежда интервю с кандидатите, за да оцени общата им култура, ниво на владеене на работния език и професионалната им подготовка. Изготвя се протокол за одобрените кандидати.

2-ри етап

Протоколът с одобрените от всеки един факултет кандидати се депозира в офис „Еразъм” на МУ-София. Одобрените за участие в програмата кандидати подготвят и подписват следните документи:

 1. Споразумение зa практика
 2. Лична банкова сметка в лева или евро (в банка по желание)
 3. Европейска здравна карта. Допълнителна здравна застраховка във всяко застрахователно дружество за периода на престой, тъй като европейската здравна карта покрива единствено спешна помощ в болница.
 4. Студентът уточнява датите на пътуване, съобразно програмата в приемащата организация
 5. Доклад до Ректора на МУ-София, изготвен и подписан от факултетния координатор по Еразъм и съгласуван с Декана на съответния факултет, за изготвяне на командировъчна заповед.
 6. Декларация по Закона за защита на личните данни

Преди заминаването си студентът получава от офис Еразъм следните документи:

 1. Индивидуален договор за участие в Програма Еразъм между МУ-София и студента
 2. Заповед за командировка

При пристигането си в приемащия университет студентът заверява Уверение за период на престой в Еразъм офиса на приемащата организация, защото за начална дата се счита първото присъствие, а не датата на пътуване. Промени в споразумението за практика могат да бъдат направени в срок до 2-5 седмици след започването на обучението. Удължаване на периода на престой се заявява в срок до един месец преди края на мобилността. Необходимо е потвърждение по имейл от трите страни за приемане на тези промени.

ОТЧЕТ

След завръщането от мобилността студентът се отчита с:

 1. Споразумение за практика (Learning agreement for traineeships)
 2. Уверение за период на мобилност (Certificate of attendance), с дата на пристигане и заминаване, с подпис и печат на приемащата организация
 3. Сертификат за обучение (Traineeship Certificate)
 4. Билети отиване и връщане, бордни карти
 5. Онлайн отчет