СТРАНИЦИ

Актуално

На основание чл. 33 от Правилника за устройството и дейността на Докторантско училище при МУ – София (приет с Решение на АС, т. 54 от Протокол № 37 от 24.09.2019г.), във връзка с чл. 47, ал. 3 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Медицински университет-София, Решение на АС по т. 22 от Протокол № 38 от 22.10.2019г. за утвърждаване на учебна програма в Докторантското училище, Решение на АС по т. 20 от Протокол № 31 от 28.02.2023 г. за определяне на такси за участие в Докторантското училище, отдел „Наука и акредитация“

ОРГАНИЗИРА провеждането на пролетна сесия на Докторантското училище на МУ – София

 по учебна програма „Методология на научното изследване – обект на дисертационна теза и медицинска статистика” за редовни, задочни и докторанти на самостоятелна подготовка, и лица, които са на трудов договор и са членове на академичния състав на МУ – София.

Тя ще се проведе в електронна среда посредством онлайн платформа Google Classroom, в периода 29 МАЙ – 09 ЮНИ 2023 г.

Достъпът до „Класната стая“ ще бъде само със служебно създадени имейли. Ако имате такъв, издаден от Вашето звено, следва да го посочите при попълване на заявлението за участие. Но ако нямате служебен имейл, ще Ви бъде направен такъв и ще го получите на личния си имейл, на който кореспондираме.

Докторантското училище приключва с провеждане на изпит в електронна среда, като са определени две дати за него.

Таксите за участие в Докторантското училище в МУ-София са в размер, съгласно Решение на АС по т. 20 – Протокол № 31 от 28.02.2023 г., както следва:

  1. За редовни докторанти на МУ – София – 48 лв.,
  2. за задочни докторанти и докторанти на самостоятелна подготовка – 120 лв.,
  3. за лица, които не са докторанти, но са на трудов договор и са членове на академичния състав на МУ – София – 120 лв.

Участие се заявява след попълване на формата за заявление от ТУК

Моля, при попълване на заявлението да посочите точен имейл и телефон за връзка с Вас.

Таксата за Докторантското училище се заплаща в срок до 22 МАЙ 2023 г. задължително по банков път, като е необходимо да попълните следните данни:

ТРИТЕ ИМЕНА НА УЧАСТНИКА В ДОКТОРАНТСКОТО УЧИЛИЩЕ

БАНКОВА СМЕТКА МУ-СОФИЯ

ВG43 BNBG 9661 3100 1021 01

BIC код на БНБ BNBG BGSD

Посочва се основанието за превод на сумата – Такса правоучастие за Докторантско училище 29 май – 09 юни 2023 г. на ………………………. (три имена на участника).

Допълнителна информация може да получите от г-жа О. Велкова, инспектор:

Да посещават и участват в дейността на Докторантското училище и да преминат обучението по утвърдена програма и учебен план. Участието на докторантите в Докторантското училище е задължително и се отразява в тяхното досие.

Пролетната сесия ще се проведе в електронна среда посредством онлайн платформа Google Classroom, в периода 29 май-09 юни 2023 г.

След приключване на пролетната сесия на Докторантското училище ще се проведе дистанционно изпит,  като участниците ще трябва да изберат една от двете дати: 16.06 или 23.06, за да заявят участие за изпит. Те ще бъдат уведомени на посочен от тях e-mail адрес.

Таксите за участие в Докторантското училище в МУ-София са в размер, съгласно Решение на АС по т. 20 – Протокол № 31 от 28.02.2023 г., както следва:

  • редовни докторанти на МУ – София  –  48 лв.
  • задочни докторанти и докторанти на самостоятелна подготовка – 120 лв.
  • лица, които не са докторанти, но са на трудов договор и са членове на академичния състав на МУ – София  – 120 лв.

Таксата за Докторантското училище се заплаща в срок до 22 май 2023 г. – задължително по банков път