СТРАНИЦИ

Актуално

На основание чл. 33 от Правилника за устройството и дейността на Докторантско училище при МУ – София (приет с Решение на АС, т. 54 от Протокол № 37 от 24.09.2019г.), във връзка с чл. 47, ал. 3 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Медицински университет-София, Решение на АС по т. 22 от Протокол № 38 от 22.10.2019г. за утвърждаване на учебна програма в Докторантското училище, Решение на АС по т. 20 от Протокол № 31 от 28.02.2023 г. за определяне на такси за участие в Докторантското училище, отдел „Наука и акредитация“

ОРГАНИЗИРА провеждането на пролетна сесия на Докторантското училище на МУ – София

 по учебна програма „Методология на научното изследване – обект на дисертационна теза и медицинска статистика” за редовни, задочни и докторанти на самостоятелна подготовка, и лица, които са на трудов договор и са членове на академичния състав на МУ – София.

Тя ще се проведе в електронна среда посредством онлайн платформа Google Classroom, в периода 15 април – 26 април 2024 г. Достъпът до „Класната стая“ ще бъде с имейли, създадени от администратор в Ректората на МУ-София и те ще бъдат само за участието Ви в Докторантското училище. На личния си имейл, на който кореспондираме, ще получите създадения имейл с парола за влизане. Ако имате служебен имейл, създаден от Вашето звено, моля да го посочите при попълване на заявлението за участие. Докторантското училище приключва с провеждане на изпит в електронна среда, като са определени две дати за него. На определените дни за провеждане на теста 03 май или 10 май 2024г., е необходимо само да се включите за участие в един от посочените дни.

Таксите за участие в Докторантското училище в МУ-София са в размер, съгласно Решение на АС по т.20 – Протокол № 31 от 28.2. 2023г и Решение на АС т.8 ит Протокол №40/29.1.2024 г., както следва:

  1. за редовни докторанти на МУ – София – 48 лв.,
  2. за задочни докторанти и докторанти на самостоятелна подготовка – 120 лв.,
  3. за лица, които не са докторанти, но са на трудов договор и са членове на академичния състав на МУ – София – 120 лв
  4. за докторанти, обучаващи се на английски език- левовата равностойнос на 120 Евро или 235.в (двеста тридесет и пет лева).

Участие се заявява след попълване на формата за заявление от ТУК

Моля, при попълване на заявлението да посочите точен имейл и телефон за връзка с Вас.

Таксата за Докторантското училище се заплаща в срок до 05 април 2024 г. задължително по банков път, като е необходимо да попълните следните данни:

ТРИТЕ ИМЕНА НА УЧАСТНИКА В ДОКТОРАНТСКОТО УЧИЛИЩЕ

БАНКОВА СМЕТКА МУ-СОФИЯ

ВG43 BNBG 9661 3100 1021 01

BIC код на БНБ BNBG BGSD

Посочва се основанието за превод на сумата – Такса правоучастие за Докторантско училище 15 април  – 26 април 2024 г. на ………………………. (три имена на участника).

Допълнителна информация може да получите от г-жа О. Велкова, инспектор:

Да посещават и участват в дейността на Докторантското училище и да преминат обучението по утвърдена програма и учебен план. Участието на докторантите в Докторантското училище е задължително и се отразява в тяхното досие.

Пролетната сесия ще се проведе в електронна среда посредством онлайн платформа Google Classroom, в периода 15 април – 26 април 2024 г.

След приключване на пролетната сесия на Докторантското училище ще се проведе дистанционно изпит,  като участниците ще трябва да изберат една от двете дати: 03.05 или 10.05, за да заявят участие за изпит. Те ще бъдат уведомени на посочен от тях e-mail адрес.

На определените дати за провеждане на теста- 03.05 или 10.05 2024г, е необходимо само да се включите  за участие в един от посочените дни.

Таксите за участие в Докторантското училище в МУ-София са в размер, съгласно Решение на АС по т.20 – Протокол № 31 от 28.2. 2023г и Решение на АС т.8 ит Протокол №40/29.1.2024 г., както следва:

  1. за редовни докторанти на МУ – София – 48 лв.,
  2. за задочни докторанти и докторанти на самостоятелна подготовка – 120 лв.,
  3. за лица, които не са докторанти, но са на трудов договор и са членове на академичния състав на МУ – София – 120 лв
  4. за докторанти, обучаващи се на английски език- левовата равностойнос на 120 Евро или 235.в (двеста тридесет и пет лева).

Таксата за Докторантското училище се заплаща в срок до 05 април 2024 г. – задължително по банков път