СТРАНИЦИ

Актуално

На основание чл. 33 от Правилника за устройството и дейността на Докторантско училище при МУ – София (приет с Решение на АС, т. 54 от Протокол № 37 от 24.09.2019г.), във връзка с чл. 47, ал. 3 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Медицински университет-София, Решение на АС по т. 22 от Протокол № 38 от 22.10.2019 г. за утвърждаване на учебна програма в Докторантското училище, Решение на АС по т. 55 от Протокол № 37 от 24.09.2019 г. за определяне на такси за участие в Докторантското училище, отдел „Наука и акредитация”

ОРГАНИЗИРА провеждането на пролетна сесия на Докторантското училище на МУ – София

по учебна програма „Методология на научното изследване – обект на дисертационна теза и медицинска статистика” за редовни, задочни и докторанти на самостоятелна подготовка, и лица, които са на трудов договор и са членове на академичния състав на МУ – София.

Тя ще се проведе в електронна среда посредством онлайн платформа Google Classroom, в периода 10 май 2021 г. – 21 май 2021 г.

Докторантското училище приключва с провеждане на изпит в електронна среда, като ще бъдат определени две дати за него.

Таксите за участие в Докторантското училище в МУ-София са в размер, съгласно Решение на АС по т. 55 от Протокол № 37 от 24.09.2019 г., както следва:

  1. За редовни докторанти на МУ – София – 40 лв.,
  2. за задочни докторанти и докторанти на самостоятелна подготовка – 100 лв.,
  3. за лица, които не са докторанти, но са на трудов договор и са членове на академичния състав на МУ – София – 100 лв.

Участие се заявява след попълване на формата за заявление от ТУК

Моля, при попълване на заявлението да посочите точен имейл и телефон за връзка с Вас.

Таксата за Докторантското училище се заплаща в срок най-късно до 29 април 2021 г. задължително по банков път, като е необходимо да попълните следните данни: ТРИТЕ ИМЕНА НА УЧАСТНИКА В ДОКТОРАНТСКОТО УЧИЛИЩЕ

БАНКОВА СМЕТКА МУ-СОФИЯ

ВG43 BNBG 9661 3100 1021 01

BIC код на БНБ BNBG BGSD

Посочва се основанието за превод на сумата – Такса правоучастие за Докторантско училище 10.05.2021 г. – 21.05.2021 г. на ……… /три имена на участника/

Допълнителна информация може да получите от г-жа О. Велкова, инспектор:

Да посещават и участват в дейността на Докторантското училище и да преминат обучението по утвърдена програма и учебен план. Участието на докторантите в Докторантското училище е задължително и се отразява в тяхното досие.

Пролетната сесия ще се проведе в електронна среда посредством онлайн платформа Google Classroom, в периода 10 май 2021 г. – 21 май 2021 г.

След приключване на пролетната сесия на Докторантското училище ще се проведе дистанционно изпит, като ще се определят две дати за участие в изпита, за които участниците ще бъдат уведомени на e-mail посочен от тях

В Докторантското училище в МУ-София са в размер, съгласно Решение на АС по т. 55 от Протокол № 37 от 24.09.2019г., както следва:

  • редовни докторанти на МУ – София  –  40 лв.
  • задочни докторанти и докторанти на самостоятелна подготовка – 100 лв.
  • лица, които не са докторанти, но са на трудов договор и са членове на академичния състав на МУ – София  – 100 лв.

Таксата за Докторантското училище се заплаща в срок най-късно до 29 април 2021 г. – задължително по банков път