СТРАНИЦИ

Контакти

Ръководители на докторантско училище

Ръководител

Проф. В. Петкова, дфн – Заместник-ректор по наука и акредитация в МУ-София

телефон: 02/953-06-51

Координатор на Докторантското училище

Проф. Д. Сиджимова, дф дм  – Директор на Департамента по езиково обучение и спорт (ДЕОС)    на  МУ-София 

телефон: 02/952-03-99

Организатор на Докторантското училище

О. Велкова – инспектор в отдел „Наука и акредитация“ на МУ-София

телефон: 02/91-52-143

електронна поща: ovelkova@mu-sofia.bg

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА МУ-СОФИЯ - РЕКТОРАТ

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов" № 15

Приемно време за работа с външни лица

/пропускателен режим в сградата на НЦОЗA/
Понеделник - петък
от 10,00 ч. до 12,00 ч.
от 13,00 ч. до 15,30 ч.