СТРАНИЦИ

Правилник

ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Докторантско училище при МУ – София

Общи положения

Чл. 1    С настоящия правилник се урежда устройството, дейността и контрола на Докторантското училище при МУ-София, в съответствие с нормативните правила.

Чл. 2    Докторантското училище осигурява подпомагане на общообразователната подготовка в хода на обучението за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“, административна, информационна и консултантска помощ по отношение на цялостното обучение на докторантите и младите учени в МУ-София.

Чл. 3    В Докторантското училище се обучават само докторанти на МУ-София.

Чл. 4    В Докторантското училище, след разрешение от ръководителя му, могат да участват и лица, които не са докторанти, но са на трудов договор и са членове на академичния състав на МУ-София и им предстои разработването на научни публикации (млади учени).

Чл. 5    Обучението в Докторантското училище е насочено към придобиване на знания и компетенции, осигуряващи успешната защита на дисертационния труд на докторантите и младите учени на МУ-София.

Устройство на Докторантското училище

Чл. 6    Структурата на Докторантското училище се състои от ръководител, координатор и организатор.

Чл. 7    Ръководител на Докторантското училище е Заместник-ректорът по Наука и акредитация в МУ-София.

Чл. 8    Координатор на Докторантското училище е директорът на Департамента по езиково обучение и спорт (ДЕОС).

Чл. 9    Организатор на Докторантското училище е служител/ли в отдел „Наука и акредитация“ на МУ-София.

Чл. 10  Ръководителят на Докторантското училище  отговаря за цялостната му организация и функциониране, разработва стратегията за развитието му, определя насоките за изпълнението на основните задачи, възлага задачи и контролира изпълнението им.

Чл. 11  Координаторът на Докторантското училище отговаря за обучението в Докторантското училище, като предлага на ръководителя учебен план и учебна програма, подготвя графика на обучение, кореспондира с преподавателите – лектори, участва в организацията на различни инициативи, свързани с обучението на докторантите, изпълнява други задачи, поставени от ръководителя.

Чл. 12  При координатора се осъществява техническо обезпечаване на дейността на Докторантското училище.

Чл. 13  Организаторът подпомага дейността на ръководителя и координатора, осигурява администрирането и информационното  обезпечаване, като води досие на всеки докторант, осъществява кореспонденцията с докторантите, и изпълнява други задачи, поставени от ръководителя.

Чл. 14  Определените преподаватели в Докторантското училище участват като лектори и поддържат връзка с координатора, като могат да предлагат промени в учебната програма по съответната дисциплина.

Дейност на Докторантското училище

Чл. 15  Докторантското училище функционира по реда на приетите учебен план и учебна програма.

Чл. 16  Учебният план и учебната програма по чл. 15, както и актуализацията им се утвърждава от Академичния съвет (АС) на МУ-София по предложение на ръководителя на Докторантското училище.

Чл. 17  Обучението в Докторантското училище, базирано на утвърдения учебен план, се провежда в рамките на летния и/или зимния семестър.

Чл. 18  В учебната програма по чл. 15 са включват дисциплини и теми, свързани с формиране на изследователски знания и умения, като: структуриране, оформление и презентация на дисертационен труд; оформяне на научни трудове; статистическа обработка, интерпретация и представяне на научни данни; планиране и управление на научноизследователски проекти; иновативни образователни техники; езикови умения и други.

Чл. 19  За финансовото обезпечаване на дейността на Докторантското училище, Академичният съвет на МУ-София, може да определи такса за участие.

Чл. 20  Обучението в Докторантското училище завършва с полагането на задължителен изпит от докторантите и младите учени.

Организация и контрол на Докторантското училище

Чл. 21  Докторантското училище функционира на територията на МУ-София и използва материалната и техническа база, според нуждите на съответната дисциплина или тема. 

Чл. 22  Периода на обучение (цикъла на обучение) през годината, в който ще се провежда Докторантското училище, се определя от ръководителя по предложение на координатора, при съобразяване заетостта на докторантите и младите учени.

Чл. 23  Списък с имена и координати за връзка на всички докторанти се съхраняват от организатора на Докторантското училище в отдел Наука и акредитация към МУ-София.

Чл. 24  Организаторът уведомява своевременно докторантите за графика на провеждане на заниманията в Докторантското училище. При техническа възможност, цикълът на обучение и графика на провеждане на заниманията в Докторантското училище се публикува на интернет страницата на МУ-София.

Чл. 25  Участието на докторантите в Докторантското училище е задължително и се отразява в тяхното досие.

Чл. 26  Периодично, координаторът представя на ръководителя отчет за дейността на Докторантското училище.

Чл. 27  Ръководителят осъществява цялостен контрол върху дейността на Докторантското училище

Права и задължения на докторантите и младите учени

Чл. 28  Участниците в Докторантското училище са длъжни да посещават и участват в дейността на Докторантското училище и да преминат обучението по утвърдената програма и учебен план.

Чл. 29  Участниците в Докторантското училище имат право да изберат в кой цикъл на обучение на Докторантското училище да присъстват.

Чл. 30  За участие на докторантите и младите учени в Докторантското училище се подава заявление от тях до ръководителя, чрез организатора на Докторантското училище.

Чл. 31  Докторантите получават полагаемите им се кредити и сертификати за тях за занятията / модулите, на които са присъствали и по които са положили съответните колоквиуми/изпити, както и за успешно положен изпит в края на обучението в Докторантското училище.

Чл. 32  Докторантите и младите учени могат да изразят становище относно организацията и качеството на провежданото обучение.

Права и задължения на преподавателите – лектори

Чл. 33  Преподавателите-лектори в Докторантското училище се определят със заповед на ректора на МУ-София по предложение за ръководителя на Докторантското училище.

Чл. 34  Лекторите са длъжни да изнесат компетентно и в определеното време възложения материал от учебния план и учебната програма.

Чл. 35  Лекторите имат право да отправят до координатора предложения за актуализация на съдържанието или формата на занятията, както и да предлагат нови теми, свързани с целите на Докторантското училище.

Чл. 36  Преподавателите-лектори в Докторантското училище имат право на възнаграждение, което се определя с решение на Академичния съвет на МУ-София, при спазване на нормативните разпоредби.

§1. Настоящият правилник е приет с решение на АС от 24.09.2019 г.

§2. За случаи, които не са уредени от настоящия Правилник, се прилагат разпоредбите на ЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Медицински университет-София.

  • За редовни докторанти на МУ – София  –  40 лв.
  • За задочни докторанти и докторанти на самостоятелна подготовка – 100 лв.
  • За лица, които не са докторанти, но са на трудов договор и са членове на академичния състав на МУ – София  – 100 лв.