СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет на 22.07.2021 г.

Уведомяваме Ви, че на 22.07.2021 г. / четвъртък  / от 13.30 ч. ще се проведе редовно онлайн заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в платформата Google meet, за което ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси.

Заседанието ще протече при следния Дневен ред:

1. Приемане на Предложения от ФС на Медицински факултет за промени в Правилника за подготовка и провеждане на уч. 2020/ 2021 г. и уч. 2021/ 2022 г. и допълнения към КТД.

Докл: Проф. Д. Буланов, дм

2. Приемане на предложение от ФС на МФ  за въвеждане на нова административна такса за прехвърлени чуждестранни студенти от Висши училища в чужбина.

Докл: Проф. Д. Буланов, дм

3. Приемане на предложение от ФС на ФОЗ „Проф.д-р Ц. Воденичаров“ за допълнение в Правилника за подготовка и провеждане на уч. 2021/ 2022 г. и утвърждаване на учебни планове на специалности от професионално направление 7.5.„Здравни грижи“ на ОКС „професионален бакалавър“ в Медицински колеж „Й. Филаретова“.

Докл: Проф.д-р К. Любомирова,дм

4. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дм

5. Вземане на решение във връзка с извършване на разходи по договори за изпълнение, финансирани от МУ-София, МОН, ФНИ и международни проекти, с оглед изискванията на ЗОП.

 Докл: Проф.В. Петкова, дфн

6. Приемане за сведение информация за избрани преподаватели в МУ- София.                     

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн