СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Адиле Акифова Мухтарова

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност: Микробиология
Катедра: Катедра по медицинска микробиология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Микробиологични и генетични проучвания върху клинични изолати Streptococcus pyogenes

 

Научен ръководител: 1. Доц. д-р Райна Цветанова Гергова, дм
Научно жури:
Председател 1. Проф. д-р Лена Петрова Сечанова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по медицинска микробиология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:
2. Доц. д-р Румяна Донкова Марковска-Давидкова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по медицинска микробиология на Медицински факултет при МУ – София
3. Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн – външен член за МУ – София, Национален център по заразни и паразитни болести
4. Проф. д-р Грозданка Томова Лазарова, дмн – външен член за МУ – София, Тракийски университет – Стара Загора
5. Доц. д-р Иван Николаев Иванов, дм – външен член за МУ – София, Национален център по заразни и паразитни болести
Резервни членове:
6. Доц. д-р Таня Василева Стратева, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по медицинска микробиология на Медицински факултет при МУ – София
7. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, дмн – външен резервен член за МУ – София, Национален център по заразни и паразитни болести
Рецензенти:
1. Доц. д-р Румяна Донкова Марковска-Давидкова, дм
2. Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн
Дата на защита: 03.12.2018 г., 13.00 ч. в I-ва аудитория на ПУЦ

 

Автореферат     Рецензия-1     Рецензия-2     Становище-1     Становище-2     Становище-3