СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Д-р Антон Василев Василев

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Attachments:
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Офталмология
Катедра: Катедра по офталмология, с база за обучение УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: „Синдром на „сухо око” и глаукома”.
Научени ръководители: 1. Доц. д-р Виолета Силви Чернодринска, дм
2. Доц. д-р Цветомир Иванов Димитров, дм
Научно жури:
Председател 1. Доц. д-р Виолета Силви Чернодринска, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по офталмология на Медицински факултет при МУ – София, научен ръководител на докторанта
Членове:
2. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по офталмология на Медицински факултет при МУ – София
3. Доц. д-р Геновева Иванова Алексиева, дм – външен член за МУ – София, Болница “Визус”.
4. Проф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, дм – външен член за МУ – София, Военномедицинска Академия – София
5. Проф. д-р Христина Николова Групчева, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
Резервни членове:
6. Доц. д-р Димитър Стоименов Дъбов, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по офталмология на Медицински факултет при МУ – София
7. Доц. д-р Георги Йорданов Йорданов, дм – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
Рецензенти:
1. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм
2. Проф. д-р Христина Николова Групчева, дм
Дата на защита: 10.09.2018 г. от 14.00 часа, в аудитория „Янко Добрев”, в сградата на II-ра Хирургия, УМБАЛ „Александровска”, бул. „Св. Георги Софийски” №1, София