СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Д-р Ася Йорданова Асенова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Неврология
Катедра: Катедра по неврология, с база за обучение УМБАЛ по неврология и психиатрия „Св. Наум“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Миастения в детска възраст – клинични характеристики, еволюция и прогноза

 

Научен ръководител: 1. Проф. д-р Венета Сашова Божинова-Чамова, дмн
Научно жури:
Председател 1. Проф. д-р Венета Сашова Божинова-Чамова, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:
2. Проф. д-р Юлия Йорданова Петрова, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ – София
3. Проф. д-р Параскева Костова Стаменова, дмн – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ – София
4. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ – София
5. Проф. д-р Иван Атанасов Петров, дмн – външен член за МУ – София, Медицински институт на МВР – София
Резервни членове:
6. Доц. д-р Десислава Богданова Цветанова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ – София
7. Доц. д-р Олга Генадиева Григорова, дмн – външен резервен член, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ – София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Юлия Йорданова Петрова, дмн
2. Проф. д-р Иван Атанасов Петров, дмн
Дата на защита: 31 октомври 2018 г.

 

Автореферат     Рецензия-1     Рецензия-2     Становище-1     Становище-2     Становище-3