СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Д-р Благородна Пламенова Каратанчева

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Кардиология
Катедра: Катедра по обща медицина, с база за обучение Клиника по кардиология – УМБАЛ „Св. Анна“-София
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Перкутанна балонна валвулопластика – съвременни показания и отдалечени резултати

 

Научен ръководител: 1. Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм
2. Доц. д-р Божидар Тодоров Финков, дм
Технически сътрудник:
Научно жури:
Председател 1. Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по обща медицина на Медицински факултет при МУ – София, научен ръководител на докторанта
Членове:
2. Доц. д-р Васил Димитров Велчев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по обща медицина на Медицински факултет при МУ – София
3. Проф. д-р Димитър Христов Раев, дмн – външен член за МУ – София, Клиника по вътрешни болести – УМБАЛ „Света Анна“-София АД
4. Доц. д-р Божидар Тодоров Финков, дм – външен член за МУ – София, Клиника по кардиология – УМБАЛ „Света Анна“-София АД, научен ръководител на докторанта
5. Доц. д-р Мария Петкова Токмакова, дм – външен член за МУ – София, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, Медицински университет – Пловдив
Резервни членове:
6. Доц. д-р Николай Маргаритов Рунев, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет при МУ – София
7. Проф. д-р Снежанка Томова Тишева-Господинова, дмн – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
Рецензенти:
1. Проф. Д-р Димитър Христов Раев, дмн
2. Доц. д-р Васил Димитров Велчев, дм
Дата на защита: 08.11.2018 г., 13.00 ч., зала „проф. В.Цончев” на УМБАЛ „Света Анна“- София

 

Автореферат     Рецензия-1     Рецензия-2     Становище-1     Становище-2     Становище-3