СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Д-р Васил Венциславов Василев

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Нефрология
Катедра: Клиничен център по нефрология , с база за обучение Клиника по нефрология УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Автоантитела срещу компоненти на комплемента при пациенти с лупусна нефропатия
Научен ръководител: 1. Доц. Валентин Йорданов Лазаров, дм
Научно жури:
Председател 1. Проф. д-р Емил Паскалев Димитров, дмн – вътрешен член за МУ – София, Клиничен център по нефрология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:
2. Доц. д-р Валентин Йорданов Лазаров, дм– вътрешен член за МУ – София, Клиничен център по нефрология на Медицински факултет при МУ – София, научен ръководител на докторанта
3. Доц. д-р Светла Василева Стайкова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
4. Доц. д-р Велислава Димитрова Димитрова, дм – външен член за МУ – София, Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, УБ „Лозенец
5. Проф. д-р Валентина Христова Маджова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
Резервни членове:
6. Проф. д-р Боряна Петрова Делийска, дмн – вътрешен резервен член за МУ – София, Клиничен център по нефрология на Медицински факултет при МУ – София
7. Проф. д-р Здравко Илиев Киряков, дмн – външен резервен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ – София
Рецензенти:
1. Проф. Емил Паскалев Димитров, дмн
2. Проф. Здравко Илиев Киряков, дмн
Дата на защита: 04.09.2018г. от 12.00 ч.