СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Д-р Владимир Михайлов Миланов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Белодробни болести
Катедра: Катедра по белодробни болести
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Мултирезистентна и екстензивнорезистентна туберкулоза в България за периода 2007-2014 г. – рискови и прогностични фактори за изхода на лечението

 

Научен ръководители: 1. Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм
2. Доц. д-р Донка Иванова Стефанова, дм
Технически сътрудник:
Научно жури:
Председател 1. Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм – вътрешен член за МУ – София, Клиничен център по белодробни болести на Медицински факултет при МУ – София, научен ръководител на докторанта
Членове:
2. Проф. д-р Даниела Стоичкова Петрова-Николова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет при МУ – София
3. Доц. д-р Явор Йорданов Иванов, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
4. Доц. д-р Владимир Асенов Ходжев, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
5. Доц. д-р Диана Петкова Господинова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
Резервни членове:
6. Доц. д-р Светлана Атанасова Велизарова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Клиничен център по белодробни болести на Медицински факултет при МУ – София
7. Проф. д-р Елисавета Димитрова Петрова, дмн – външен резервен член за МУ – София, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
Рецензенти:
1. Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм .
2. Доц. д-р Владимир Асенов Ходжев, дм .
Дата на защита: 12 Февруари 2019 г.

 

Автореферат     Рецензия-1     Рецензия-2     Становище-1     Становище-2     Становище-3