СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Д-р Влайко Емилов Воденичаров

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Хигиена (вкл. Трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)
Катедра: Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Стрес и професионална среда
Научен ръководител:

 1. Доц. Теодора Тодорова Димитрова, дм
 2. Доц. Константин Василев Митов, дф

Научно жури:
Председател: Доц. д-р Александър Борисов Пенков, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене
Членове:

 1. Проф. Фанка Тошева Рибарова, дб – вътрешен член за МУ – София, Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ при МУ – София
 2. Доц. Теодора Тодорова Димитрова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна, научен ръководител на докторанта
 3. Доц. Атанаска Иванова Александрова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
 4. Проф. д-р Добрин Димитров Чаръкчиев, дмн – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ – София

Резервни членове:

 1. Доц. Константин Василев Митов, дф – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София, научен ръководител на докторанта
 2. Доц. д-р Дарина Найденова Христова, дм – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
 3. Проф. д-р Анастасия Илиева Божилова-Пастирова, дмн – външен резервен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ – София

Рецензенти:

 1. Доц. д-р Александър Борисов Пенков, дм
 2. Проф. д-р Добрин Димитров Чаръкчиев, дмн

Дата на защита: 27.08.2018 г.