СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

д-р Даниела Георгиева Василева

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Кардиология
Катедра: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: „Сравнителен анализ на кардио-метаболитния риск при метаболитен и преметаболитен синдром“
Научен ръководител: 1. Доц. Николай Маргаритов Рунев, дм

Научно жури:
Председател 1. Проф. д-р Теменуга Иванова Донова, дмн – Клиника по Кардиология на УБ «Лозенец» Медицински факултет, СУ «Св. Климент Охридски»
Членове:
2. Доц. д-р Николай Маргаритов Рунев, дм- вътрешен член за МУ – София, Катедра по Пропедевтика на вътрешните болести, клиника по кардиология, УМБАЛ „Александровска“
3. Проф. д-р Мария Христова Миланова, дмн- външен член за МУ – София, Клиника по Кардиология, УМБАЛСМ „ Н.И. Пирогов“
4. Проф. д-р Снежанка Томова Тишева-Господинова, дмн– външен член за МУ – София, Катедра по Кардиология и ревматология – УМБАЛ „Георги Странски“-Плевен
5. Доц. д-р Катерина Димитрова Витлиянова, дм – външен член за МУ – София, Кардиологично отделение, Втора МБАЛ – гр. София, Медицински факултет, СУ «Св. Климент Охридски»
Резервни членове:
6. Доц. д-р Емил Иванов Манов, дм– вътрешен резервен член за МУ – София, Клиника по кардиология, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, УМБАЛ „Александровска”; МУ София
7. Доц. д-р Маргарит Маринов Пенев, дм -външен резервен член за МУ – София, Тракийски университет –Стара Загора, Катедра Вътрешни болести, Клиника по кардиология
Рецензенти:
1. Проф. д-р Теменуга Иванова Донова, дмн
2. Проф. д-р Мария Христова Миланова, дмн
Дата на защита: 27.09.2018