СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Д-р Деян Мирославов Попов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Неврохирургия
Катедра: Катедра по неврохирургия
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Чисто ендоскопска транссфеноидална хирургия при аденоми на хипофизата
Научен ръководител: 1. Проф. Марин Белев Маринов, дмн
Научно жури:
Председател 1. Доц. д-р Васил Христов Каракостов, д.м – вътрешен член за МУ – София, Катедра по неврохирургия на Медицински факултет при МУ – София
Членове:
2. Проф. д-р Марин Белев Маринов, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра неврохирургия на Медицински факултет при МУ – София, научен ръководител на докторанта
3. Проф. д-р Тихомир Николов Ефтимов, дм – външен член за МУ – София, Военномедицинска Академия – София
4. Проф. д-р Явор Петков Енчев, дмн – външен член за МУ – София, УМБАЛ „Св. Марина“ Варна
5. Проф. д-р Борислав Димитров Китов, дмн – външен член за МУ – София, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив
Резервни членове:
6. Доц. д-р Асен Венциславов Бусарски, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по неврохирургия на Медицински факултет при МУ – София
7. Проф. д-р Петър Стефанов Вълканов, дм – външен резервен член за МУ – София, Тракийски университет – Стара Загора
Рецензенти:
1. Доц. д-р Васил Христов Каракостов, дм
2. Проф. д-р Тихомир Николов Ефтимов, дм
Дата на защита: 18.09.2018 г. от 14:00 часа – Аулата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД.