СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Д-р Димитър Петров Николаков

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Анестезиология и интензивно лечение
Катедра: Катедра по анестезиология и интензивно лечение, с база за обучение Клиника по анестезиология и интензивно лечение – УМБАЛ „Света Анна“ – София АД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Клиничен и управленски анализ на дейностите в Клиника по анестезиология и интензивно лечение за подобряване на качеството и контрола на разходите
Научен ръководител: 1. Проф. д-р Пламен Димитров Кенаров, дм
Научно жури:
Председател 1. Проф. д-р Силви Любчов Георгиев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по анестезиология и интензивно лечение на Медицински факултет при МУ – София
Членове:
2. Проф. д-р Пламен Димитров Кенаров, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по анестезиология и интензивно лечение на Медицински факултет при МУ – София, научен ръководител на докторанта
3. Доц. д-р Еленка Кирилова Танева, дм – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател, Национална кардиологична болница-София
4. Проф. д-р Стоян Георгиев Миланов, дм – външен член за МУ – София, УМБАЛ по спешна медицина „Н.И.Пирогов“
5. Проф. д-р Дора Маринова Танчева, дмн – външен член за МУ – София, УМБАЛ по спешна медицина „Н.И.Пирогов“
Резервни членове:
6. Проф. д-р Радко Николов Радев, дмн – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
7. Проф. д-р Иван Дончев Смилов, дмн – външен резервен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ – София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Силви Любчов Георгиев, дм
2. Проф. д-р Дора Маринова Танчева, дмн

Технически сътрудник: Хубавка Светославова Стефанова

Дата на защита: 18.09.2018 г. в 14.15 ч. в аудиторията на УМБАЛ „ Св. Екатерина” – гр. София.