СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Д-р Калина Стефанова Пейчева

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по медицинска етика и право
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: „ Морални аспекти на устойчивото развитие на здравеопазването”
Научни ръководител: 1. проф. Людмила Чакърова, дм

Научно жури:
Председател: 1. проф. Мариела Светославова Янева-Деливерска, дмн – от академичния състав на МУ-София, ръководител на катедра «медицинска етика и право» на ФОЗ
Членове:
2. проф. Людмила Найденова Чакърова, дм – от академичния състав на МУ-София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години
3. проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
4. проф. Мими Георгиева Стойчева, дм – външен за МУ-София, пенсиониран преподавател – Бургас
5. Доц. д-р Катя Петрова Попова – Юрукова , дм – външен за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Резервни членове:
6. Доц. д-р Наталия Михайлова Щерева – Николова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «медицинска етика и право» на ФОЗ при МУ-София
7. Доц. д-р Недялка Илиева Кръстева, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Рецензенти:
1. проф. Мариела Светославова Янева – Деливерска, дмн – от академичния състав на МУ-София, ръководител на катедра «медицинска етика и право» на ФОЗ
2. Доц. д-р Катя Петрова Попова – Юрукова , дм – външен за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Дата на защита: 17.10.2018 г. от 13.00ч във ФОЗ