СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Д-р Кирчо Димитров Патриков

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Ортопедия и травматология
Катедра: Катедра по ортопедия и травматология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Приложение на синтетични костни заместители при лечението на доброкачествени костни тумори и тумороподобни заболявания ”
Научен ръководител: 1. Проф. д-р Евгений Люцканов Медникаров, дм

Научно жури:
Председател 1. Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по ортопедия и травматология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:
2. Проф. д-р Евгений Люцканов Медникаров, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по ортопедия и травматология на Медицински факултет при МУ – София, научен ръководител на докторанта
3. Проф. д-р Димитър Иванов Райков, дмн – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
4. Доц. д-р Васил Цанков Яблански, дм – външен член за МУ – София, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
5. Доц. д-р Александър Велков Пешев, дм – външен член за МУ – София, МБАЛ „Сердика“
Резервни членове:
6. Доц. д-р Борис Иванов Матев, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по ортопедия и травматология на Медицински факултет при МУ – София
7. Доц. д-р Владислав Борисов Иванов, дм – външен резервен член за МУ – София, МБАЛ „Света София“
Рецензенти:
1. Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн
2. Доц. д-р Александър Велков Пешев дм – външен член за МУ
Дата на защита: 26.09.2018 г., от 14.00 часа в Библиотека УСБАЛО” Проф. Б. Бойчев”София, бул. „Н. Петков“ № 56.