СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Д-р Мариана Емануилова Янкова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Протетична дентална медицина
Катедра: Катедра „Протетична дентална медицина“
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Клинично и експериментално проучване на еластичните материали за подплатяване на цели протези
Научен ръководител: Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, дм
Научно жури:
Председател: 1. Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, дм – вътрешен член за МУ-София, ръководител катедра „Протетична дентална медицина”, Факултет по дентална медицина при МУ – София
Членове:
2. Проф. д-р Андон Димитров Филчев, д-р, дн – вътрешен член за МУ-София, Декан, катедра „Протетична дентална медицина”, Факултет по дентална медицина при МУ – София
3. Проф. д-р Георги Рангелов Тодоров, дм – външен член за МУ-София, Декан, ръководител катедра „Протетична дентална медицина“, Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
4. Доц. д-р Диян Андонов Славчев, дм – външен член за МУ-София, катедра „Протетична дентална медицина“, Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
5. Проф. д-р Явор Стефанов Калъчев, дм – външен член за МУ-София, катедра „Протетична дентална медицина”, Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
Резервни членове:
6. Доц. д-р Тодор Цонков Узунов, дм – вътрешен резервен член, катедра „Протетична дентална медицина”, Факултет по дентална медицина при МУ – София
7. Проф. д-р Стефан Иванов Сиромашки, дм – външен резервен член, Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
Рецензенти:
1. Проф. д-р Андон Филчев, д-р, дн – вътрешен рецензент
2. Проф. д-р Георги Тодоров, дм – външен рецензент
Дата на защита: 08 октомври 2018 г. от 13:30ч. в Първа аудитория на ФДМ