СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Д-р Мария Георгиева Николова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Хранене и диететика
Катедра: Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Проучване на серумните нива на 25(ОН) витамин D при лица със затлъстяване и наднормено тегло и връзката с хранителния прием, антропометрични и метаболитни показатели
Научен ръководител: 1. Проф. д-р Михаил Ангелов Боянов, дмн -УМБАЛ „Александровска”, Катедра вътрешни болести, Медицински Факултет при МУ София
2. Доц. д-р Александър Борисов Пенков, дм – Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене на Медицински Факултет при МУ – София

Научно жури:
Председател 1. Доц. д-р Александър Борисов Пенков, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене на Медицински Факултет при МУ – София
Членове:
2. Проф. д-р Михаил Ангелов Боянов, дмн – вътрешен член за МУ – София, УМБАЛ „Александровска”, Катедра вътрешни болести на Медицински Факултет при МУ – София
3. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм – външен член за МУ – София, Национален център по обществено здраве и анализи, София
4. Доц. д-р Лалка Стефанова Рангелова, дм – външен член за МУ – София, Национален център по обществено здраве и анализи, София
5. Доц. д-р Евгени Георгиев Стойнев, дм – външен член за МУ – София, НМТБ „Цар Борис III“, София
Резервни членове:
6. Проф. д-р Людмила Бориславова Иванова, дм – външен член за МУ – София, Медицински Факултет, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – София
7. Доц. д-р Дарина Найденова Христова, дм – външен член за МУ – София, Медицински Университет – Варна, Катедра Хигиена
Рецензенти:
1. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
2. Доц. д-р Лалка Стефанова Рангелова, дм
Дата на защита: 10.09.2018 г. от 14.00 ч. в АУЛА на Военномедицинска Академия (ВМА),София

Документи: