СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Д-р Петър Ангелов Дамянов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Неврология
Катедра: Катедра по неврология, с база за обучение Клиника по неврология – УМБАЛ по неврология и психиатрия „Св. Наум“ – ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Кардиоваскуларни автономни нарушения при множествена склероза

 

Научен ръководител: 1. Aкад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн
Технически сътрудник:
Научно жури:
Председател 1. Доц. д-р Десислава Богданова Цветанова, дм – вътрешен член, Катедра по неврология на МФ при МУ – София
Членове:
2. Доц. д-р Николай Лазаров Топалов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ – София
3. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ – София
4. Проф. д-р Параскева Костова Стаменова, дмн – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ – София
5. Доц. д-р Иво Радославов Райчев, дм – външен член за МУ – София, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Резервни членове:
6. Проф. д-р Юлия Йорданова Петрова, дмн – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ – София.
7. Доц. д-р Димитър Тодоров Георгиев, дм – външен резервен член за МУ – София, пенсиониран преподавател.
Рецензенти:
1. Доц. д-р Николай Лазаров Топалов, дм
2. Доц. д-р Иво Радославов Райчев, дм
Дата на защита: 09 януари 2019 г.

 

Автореферат     Рецензия-1     Рецензия-2     Становище-1     Становище-2     Становище-3