СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Д-р Савас Ангелос Ликудис

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Avtoreferat D-r Savas Likudis_PhD Rezensia 1 Rezensia 2 Stanoviste 1 Stanoviste 2 Stanoviste 3Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Ортопедия и травматология
Катедра: Катедра по ортопедия и травматология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Оценка на походката след декомпресия и/или стабилизация при пациенти с дегенеративни заболявания на гръбначен стълб
Научен ръководител: 1. Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн

Научно жури:
Председател 1. Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по ортопедия и травматология на Медицински факултет при МУ – София, научен ръководител на докторанта
Членове:
2. Доц. д-р Андрей Иванов Андреев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по ортопедия и травматология на Медицински факултет при МУ – София
3. Проф. д-р Димитър Иванов Райков, дмн – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
4. Доц. д-р Васил Цанков Яблански, дм – външен член за МУ – София, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
5. Доц. д-р Владислав Борисов Иванов, дм – външен член за МУ – София, МБАЛ „Света София“
Резервни членове:
6. Доц. д-р Борис Иванов Матев, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по ортопедия и травматология на Медицински факултет при МУ – София
7. Доц. д-р Александър Велков Пешев, дм – външен резервен член за МУ – София, МБАЛ „Сердика“
Рецензенти:
1. Доц. д-р Андрей Иванов Андреев, дм
2. Доц. д-р Васил Цанков Яблански, дм
Дата на защита: 26.09.2018 г., от 11.00 часа в Библиотека УСБАЛО” Проф. Б. Бойчев”София, бул.“Н. Петков“ № 56.