СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Д-р Станчо Стефанов Станчев

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Анатомия, хистология и цитология
Катедра: Катедра по анатомия, хистология и ембриология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Постнатални промени в структурата на бъбрек при нормотензивни и спонтанно хипертензивни плъхове
Научен ръководител: 1. Доц. д-р Лина Георгиева Малинова, дм
2. Проф. д-р Бойчо Василев Ланджов, дм

Научно жури:
Председател 1. Проф. д-р Димка Вълчанова Хинова-Палова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по анатомия, хистология и ембриология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:
2. Доц. д-р Лина Георгиева Малинова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по анатомия, хистология и ембриология на Медицински факултет при МУ – София, научен ръководител на докторанта
3. Проф. д-р Христо Николов Чучков, дмн – външен член за МУ – София, СУ „Св. Климент Охридски“ – София
4. Проф. д-р Виолета Григорова Бурнева, дмн – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години
5. Проф. д-р Елена Борисова Джамбазова, дм – външен член за МУ – София, СУ „Св. Климент Охридски“
Резервни членове:
6. Проф. д-р Бойчо Василев Ланджов, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по анатомия, хистология и ембриология на Медицински факултет при МУ – София, научен ръководител на докторанта
7. Доц. д-р Минко Господинов Минков, дм – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
Рецензенти:
1. Проф. д-р Димка Вълчанова Хинова-Палова, дм
2. Проф. д-р Христо Николов Чучков, дмн
Дата на защита: 20.09.2018 г. от 16.00 часа в Анатомична аудитория на Медицински факултет при Медицински университет – София