СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Д-р Стилиана Илиева Михайлова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Неврохирургия
Катедра: Катедра по неврохирургия, с база за обучение Клиника по неврохирургия – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Хирургични достъпи при лечението на дегенеративни мултисегментарни шийни стенози

 

Научен ръководител: 1. Доц. д-р Васил Христов Каракостов, дм
Научно жури:
Председател 1. Доц. д-р Асен Венциславов Бусарски, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по неврохирургия на Медицински факултет при МУ – София
Членове:
2. Доц. д-р Васил Христов Каракостов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по неврохирургия на Медицински факултет при МУ – София, научен ръководител на докторанта
3. Проф. д-р Тихомир Николов Ефтимов, дм – външен член за МУ – София, Военномедицинска Академия – София
4. Проф. д-р Христо Богданов Желязков, дм – външен член за МУ – София, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив
5. Доц. д-р Константин Александров Узунов, дм – външен член за МУ – София, УМБАЛ по спешна медицина „Н.И. Пирогов“ ЕАД
Резервни членове:
6. Проф. д-р Кирил Василев Романски, дм – външен резервен член за МУ – София, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД
7. Проф. д-р Светослав Калчев Калевски, дмн – външен резервен член за МУ – София, УМБАЛ „Св. Анна“ – Варна
Рецензенти:
1. Доц. Д-р Асен Венциславов Бусарски, дм
2. Проф. Д-р Христо Богданов Желязков, дм
Дата на защита: 30 октомври 2018 г.

 

Автореферат     Рецензия-1     Рецензия-2     Становище-1     Становище-2     Становище-3