СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

д-р Филип Алиманов Абединов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Анестезиология и интензивно лечение
Катедра: Катедра по Анестезиология и интензивно лечение на база Клиника по АИЛ при УМБАЛ „Света Екатерина“
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Качество на живот и фактори повлияващи продължително пролежаване на пациенти в реанимация след сърдечни операции
Научен ръководител: 1. Проф. д-р Георги Стефанов Царянски, дм

Научно жури:
Председател 1. Проф. д-р Силви Любчов Георгиев, дм – вътрешен за МФ – МУ – София – Началник Клиника по АИЛ при СБАЛАГ „Майчин дом“, Ръководител на Катедра по АИЛ
Членове:
2. Проф. д-р Георги Стефанов Царянски, дм – вътрешен – за МУ – София – СУ „Климент Охридски“. Научен ръководител на докторанта.
3. Доц. д-р Еленка Кирилова Танева, дм – външен за МФ – МУ – София – НКБ – пенсионер
4. Акад. Проф. д-р Венко Митков Александров, дм – външен за МФ – Началник КАИЛ при УМБАЛ „Света Екатерина“ – пенсионер
5. Доц. д-р Румяна Русева Андонова, дм – външен за МФ – МУ – София – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
Резервни членове:
6. Проф. д-р Иван Дончев Смилов, дмн – външен за МФ – МУ – София – пенсионер
7. Доц. д-р Йорданка Тодорова Ямакова, дм – вътрешен за МУ – София.
Рецензенти:
1. Проф. д-р Силви Любчов Георгиев, дм
2. Акад. Проф. д-р Венко Митков Александров, дмн
Дата на защита: 20.09.2018г.