СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Д-р Яна Дамянова Попова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Протетична дентална медицина
Катедра: Катедра „Ортодонтия“
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Оценяване промените на профила при подрастващи пациенти клас II1

 

Научен ръководител: Проф. д-р Лаура Стефанова Андреева-Гургуриева, дмн
Научно жури:
Председател: 1. Проф. д-р Лаура Стефанова Андреева-Гургуриева, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Ортодонтия” на Факултет по дентална медицина при МУ – София
Членове:
2. Доц. д-р Мирослава Милети Динкова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Ортодонтия” на Факултет по дентална медицина при МУ – София
3. Доц. д-р Силвия Ангелова Кръстева, дм – външен член за МУ-София, Катедра „Ортодонтия“ на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
4. Доц. д-р Мирослава Веселинова Йорданова-Чапрашикян, дм – външен член за МУ-София, Катедра „Ортодонтия“ на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
5. Доц. д-р Христина Иванова Арнаутска, дм – външен член за МУ-София, Катедра „Ортодонтия” на Факултет по дентална медицина при МУ – Варна
Резервни членове:
6. Доц. д-р Грета Русанова Йорданова-Костова, дм – вътрешен резервен член, Катедра „Ортодонтия” на Факултет по дентална медицина при МУ – София
7. Доц. д-р Светлана Веселинова Йорданова, дм – външен резервен член, Катедра „Ортодонтия” на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
Рецензенти:
1. Доц. д-р Мирослава Милети Динкова, дм
2. Доц. д-р Христина Иванова Арнаутска, дм – външен рецензент
Дата на защита: 19 ноември 2018 г. от 13:30ч. в Първа аудитория на ФДМ

 

Автореферат     Рецензия-1     Рецензия-2     Становище-1     Становище-2     Становище-3