СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Константин Георгиев Качулев

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по медицинска етика и право
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: „ Влиянието на някои от приетите на макрониво решения в здравната сфера върху индивида като пациент ”
Научни ръководители: 1. проф. Людмила Чакърова, дп
2. проф. Магдалена Александрова, дм

Научно жури:
Председател: 1. проф. Магдалена Банчева Александрова, дм – от академичния състав на МУ-София, Зам.Декан на ФОЗ
Членове:
2. проф. Людмила Найденова Чакърова, дм – от академичния състав на МУ-София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години
3. Доц.д-р Катя Петрова Попова – Юрукова , дм – външен за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
4. проф. Христина Танчева Милчева, дп – външен за МУ-София, Директор на МК при Тракийски университет – Ст.Загора
5. Доц.д-р Недялка Илиева Кръстева , дм – външен за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Резервни членове:
6. Доц.д-р Наталия Михайлова Щерева – Николова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «медицинска етика и право» на ФОЗ при МУ-София
7. Проф.д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Рецензенти:
1. проф. Людмила Найденова Чакърова, дм – от академичния състав на МУ-София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години
2. Доц.д-р Недялка Илиева Кръстева , дм – външен за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Дата на защита: 17.10.2018 г. от 15.00ч във ФОЗ