СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Мария Здравкова Димитрова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по икономика на здравеопазването
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: „ Здравето на населението и отражението му върху икономиката на страната ”
Научни ръководител: 1. доц. Цветелина Петрова – Готова, дм

Научно жури:
Председател: 1. проф.д-р Тихомира Златанова Златанова, дм – от академичния състав на МУ-София, ръководител на катедра «икономика на здравеопазването» на ФОЗ
Членове:
2. доц. Цветелина Милчева Птрова – Готова, дм – от академичния състав на МУ-София, катедра «икономика на здравеопазването» на ФОЗ
3. проф. Христина Танчева Милчева, дп – външен за МУ-София, Директор на МК при Тракийски университет – Ст. Загора
4. доц. Албена Николаева Андонова, дм – външен за МУ-София, МФ при Тракийски университет – Ст.Загора
5. доц.д-р Катя Петрова Попова – Юрукова , дм – външен за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Резервни членове:
6. Доц. Румяна Тодорова Янева, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра «икономика на здравеопазването» на ФОЗ
7. Доц.д-р Боряна Миткова Парашкевова, дм – външен член за МУ-София, МФ при Тракийски университет – Ст.Загора
Рецензенти:
1. проф.д-р Тихомира Златанова Златанова, дм – от академичния състав на МУ-София, ръководител на катедра «икономика на здравеопазването» на ФОЗ
2. проф. Христина Танчева Милчева, дп – външен за МУ-София, Директор на МК при Тракийски университет – Ст. Загора
Дата на защита: 17.10.2018 г. от 14.00ч във ФОЗ