СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Надя Георгиева Христова-Авакумова

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1. Физически науки
Научна специалност: Биофизика
Катедра: Катедра по медицинска физика и биофизика
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Сравнително проучване на влиянието на новосинтезирани структурни аналози на салицилалдехидбензоилхидразона върху свободно-радикални процеси в in vitro тест системи
Научен ръководител: 1. Доц. Вера Ангелова Хаджимитова, дбф

Научно жури:
Председател 1. Проф. д-р Надка Иванова Бояджиева, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:
2. Доц. Вера Ангелова Хаджимитова, дбф – вътрешен член за МУ – София, Катедра по медицинска физика и биофизика на Медицински факултет при МУ – София
3. Проф. Диана Христова Петкова, дбн – външен член за МУ – София, Българска академия на науките
4. Проф. д-р Маргаритка Христова Караиванова, дмн – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
5. Проф. Стефан Рачев Рибаров, дбн – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ – София
Резервни членове:
6. Доц. д-р Иван Тодоров Ламбев, дм – външен резервен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ – София
7. Проф. Весела Денева Кънчева, дх – външен резервен член за МУ – София, Българска академия на науките
Рецензенти:
1. Проф. д-р Надка Иванова Бояджиева, дмн
2. Проф. Диана Христова Петкова, дбн
Дата на защита: 18.09.2018 г.