СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Светлана Ясенова Шумарова

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Oбща хирургия
Катедра: Катедра по хирургия, МФ, МУ-София
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Индивидуализирани лечебни стратегии при метастази в надбъбречните жлези

 

Научен ръководители: 1. Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров
2. Доц. Д-р Костадин Георгиев Ангелов
Научно жури:
Председател 1. Проф. Д-р Георги Тодоров Тодоров , д.м. – вътрешен член за МУ-София, Катедра по хирургия на Медицински факултет при МУ – София
Членове:
2. Проф. Д-р Георги Тодоров Тодоров, д.м – вътрешен член за МУ-София, Катедра по хирургия при МУ-София; научен ръководител на докторанта
3. Доц. Д-р Костадин Георгиев Ангелов, д.м – вътрешен член за МУ-София, Медицински факултет, катедра по хирургия при МУ- София; научен ръководител на докторанта
4. Проф. Д-р Кирил Василев Драганов, д.м.н. – външен член за МУ- София, началник клиника по хирургия Аджибадем Сити Клиник- Болница Токуда
5. Доц. Д-р Михаил Владимиров Радионов, дм – външен член за МУ-София, началник клиника по хирургия УМБАЛ Св.Анна” София
6. Проф. Александър Петров Червеняков, дмн- външен член за МУ- София, началник първа хирургична клиника УМБАЛСМ „ Н.И.Пирогов”
Резервни членове:
7. Доц. Йовчо Петков Йовчев, дм – външен резервен член за МУ-София, Катедра по хирургия, неврохирургия и урология, Медицински факултет, Тракийски университет- Стара Загора
8. Доц. Д-р Димитър Иванов Буланов, дм- вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по хирургия на Медицински факултет при МУ – София;
Рецензенти:
1. Проф. Д-р Георги Тодоров Тодоров
2. Доц. Д-р Михаил Владимиров Радионов
Дата на защита: 18 октомври 2018 г., в аудитория „Проф. Янко Добрев”, МУ-София