СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Силвия Георгиева Календерова-Вълкова

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност: Биохимия
Катедра: Катедра по медицинска химия и биохимия
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Роля на Са2+/калмодулин зависимата протеин киназа II в пролиферацията и апоптозата на нормални и малигнени човешки епидермални кератиноцити

 

Научен ръководител: 1. Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн
Научно жури:
Председател 1. Акад. Проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по медицинска химия и биохимия на Медицински факултет при МУ–София
Членове:
2. Чл.-кор. проф. д-р Иван Гергов Митов, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по микробиология на Медицински факултет при МУ–София
3. Акад. проф. Иван Георгиев Иванов, дбн – външен член за МУ–София, Институт по молекулярна биология „Акад. Р. Цанев“ на БАН
4. Чл.-кор. проф. Румен Георгиев Панков, дбн – външен член за МУ–София, Биологически факултет на СУ „Св. Кл.Охридски“
5. Проф. Татяна Иванова Влайкова, дб – външен член за МУ–София, Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора
Резервни членове:
6. Доц. Мария Димитрова Драгнева, дб – вътрешен член за МУ – София, Катедра по медицинска химия и биохимия на Медицински факултет при МУ-София
7. Проф. Ана Иванова Манева, дбн – външен член за МУ-София, Катедра по химия и биохимия на Фармацевтичен факултет при Медицински университет –Пловдив
Рецензенти:
1. Чл.-кор. проф. д-р Иван Гергов Митов, дмн
2. Чл.-кор. проф. Румен Георгиев Панков, дбн
Дата на защита: 28 ноември 2018 г., 13:00 часа

 

Автореферат     Рецензия-1     Рецензия-2     Становище-1     Становище-2     Становище-3