СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Д-р Дончо Николов Етугов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Дерматология и венерология
Катедра: Катедра по дерматология и венерология, с база за обучение Клиника по дерматология и венерология – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Мястото на обогатената на тромбоцити плазма (PRP) в съвременното лечение на венозния улкус на подбедрицата
Научен ръководител: 1. Доц. д-р Гриша Стефанов Матеев, дм

Научно жури:
Председател 1. Проф. д-р Любка Гаврилова Стоянова-Митева, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по дерматология и венерология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:
2. Доц. д-р Гриша Стефанов Матеев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по дерматология и венерология на Медицински факултет при МУ – София
3. Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, дм – външен член за МУ – София, Катедра дерматология, венерология и алергология на Медицински факултет при МУ – Плевен
4. Проф. д-р Христо Петров Добрев, дм – външен член за МУ – София, Катедра по дерматология и венерология при Медицински университет – Пловдив
5. Доц. д-р Ивелина Аспарухова Йорданова-Василева, дм– външен член за МУ – София, Катедра дерматология, венерология и алергология на Медицински факултет при МУ – Плевен
Резервни членове:
6. Проф. д-р Снежина Георгиева Василева, дм– вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по дерматология и венерология на Медицински факултет при МУ – София
7. Доц. д-р Цветан Борисов Велинов, дм–външен резервен член за МУ – София, Клинична лаборатория – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Рецензенти:
1. Проф. д-р Любка Гаврилова Стоянова-Митева, дм
2. Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, дм
Дата на защита: 28.09.2018 год.