СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Д-р Анна Валериева Димитрова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: “Имунопатология и алергология”
Катедра: Клиничен център по алергология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: „Ангиоедем и уртикария: класификация, имунологична и генетична характеристика”

 

Научен ръководители: 1. Проф. д-р Васил Димитров Димитров, дм
2. Доц. д-р Мария Тончева Стаевска, дм
Технически сътрудник:
Научно жури:
Председател 1. Акад. проф. д-р Богдан Николов Петрунов, дмн – външен член за МУ-София , Българска академия на науките
Членове:
2. Проф. д-р Алексей Славков Савов, дбм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по акушерство и гинекология на Медицински факултет при МУ-София
3. Доц. д-р Жана Стоянова Казанджиева, дм – вътрешен член за МУ-София, Ктедра по дерматология и венерология на Медицински факултет при МУ-София
4. Доц. д-р Дора Николова Попова, дм – външен член за МУ-София, Военномедицинска Академия – София
5. Доц. д-р Ваня Маринова Цветкова – Вичева, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Плевен
Резервни членове:
6. Доц. д-р Гриша Стефанов Матеев, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по дерматология и венерология на Медицински факултет при МУ-София
7. Доц. д-р Георги Стоянов Николов, дм – външен резервен член за МУ-София, Национален център по заразни и паразитни болести – София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Алексей Славков Савов, дбм
2. Доц. д-р Дора Николова Попова, дм
Дата на защита: 24.01.2019г.

 

Автореферат     Рецензия-1     Рецензия-2     Становище-1     Становище-2     Становище-3