СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Д-р Атанас Николаев Христов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Съдебна медицина
Катедра: Катедра по съдебна медицина и деонтология, с база за обучение Клиника по съдебна медицина и деонтология – УМБАЛ „Александровска“-ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Био-трасология при съдебномедицински изследвания

 

Научен ръководител: 1. Доц. д-р Александър Евлогиев Александров, дм
Технически сътрудник:
Научно жури:
Председател 1. Доц. д-р Александър Евлогиев Александров, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по съдебна медицина и деонтология на Медицински факултет при МУ – София, научен ръководител на докторанта
Членове:
2. Акад. проф. д-р Владимир Атанасов Овчаров, дмн – вътрешен член за МУ – София, Факултет по обществено здраве при МУ – София
3. Проф. д-р Адриан Миленов Палов, дмн – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател от академичния състав на Медицински факултет при МУ – София
4. Проф. д-р Цана Петрова Бошнакова-Празникова, дмн – външен член за МУ – София, Аджибадем Сити Клиник
5. Доц. д-р Павел Тодоров Тимонов, дм – външен член за МУ – София, Катедра по съдебна медицина и деонтология при Медицински университет – Пловдив
Резервни членове:
6. Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по съдебна медицина и деонтология на Медицински факултет при МУ – София
7. Доц. д-р Радостина Митева Димитрова, дм – външен резервен член за МУ – София, Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“ на Медицински факултет при Тракийски университет-Стара Загора
Рецензенти:
1. Акад. проф. д-р Владимир Атанасов Овчаров, дмн
2. Проф. д-р Адриан Миленов Палов, дмн
Дата на защита: 12 декември 2018 г. от 13.00 часа в Анатомична аудитория на Медицински факултет при Медицински университет – София

 

Автореферат     Рецензия-1     Рецензия-2     Становище-1     Становище-2     Становище-3