СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Д-р Елена Бориславова Чорбаджиева

Област на висше образование:     7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление:      7.1. Медицина

Научна специалност:        Неврология

Катедра:               Катедра по неврология, с база за обучение УМБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД

Факултет:              Медицински факултет

Тема на дисертационния труд:      Лечение на пациенти с късна Паркинсонова болест с леводопа/карбидопа интестинален гел

Научен ръководител:

1.             акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн

Научно жури:

Председател       1.             Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн – вътрешен член, Катедра по неврология на МФ при МУ – София

Членове:

  1.             Доц. д-р Десислава Богданова Цветанова, дм – вътрешен член, Катедра по неврология на МФ при МУ – София
  2.             Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн – външен член, пенсионер повече от пет години от академичния състав на МУ – София
  3.             Доц. д-р Димитър Тодоров Георгиев, дмн – външен член, пенсионер повече от пет години от академичния състав на МУ – София
  4.             Доц. д-р Иво Радославов Райчев, дм – външен член, Шуменски университет

Резервни членове:

  1.             доц. д-р Соня Иванова Христова – Чакмакова, д.м. – вътрешен член, Катедра по неврология на МФ при МУ – София, УМБАЛНП „Св. Наум” ЕАД;
  2.             проф. д-р Захари Иванов Захариев, д.м.н. – МУ – Пловдив

Рецензенти:

  1.             Доц. д-р Десислава Богданова Цветанова, дм
  2.             Доц. д-р Димитър Тодоров Георгиев, дмн

Дата на защита:                 25 октомври 2018 г.