СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Д-р Констанца Красимирова Нейкова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Акушерство и гинекология
Катедра: Катедра по акушерство и гинекология, с база за обучение СБАЛ по акушерство и гинекология „Майчин дом“ ЕАД-София
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Антитромботична медикация при бременности с висок риск за свързани с плацентата усложнения

Научен ръководител: 1. Доц. д-р Виолета Георгиева Димитрова, дм
Технически сътрудник:
Научно жури:
Председател 1. Проф. д-р Асен Иванов Николов, дм – вътрешен член, Катедра по акушерство и гинекология на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Доц. д-р Виолета Георгиева Димитрова, дм – вътрешен член, Катедра по акушерство и гинекология на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-р Иван Атанасов Костов, дмн – външен член, Медицински университет-Варна
4. Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, дм – външен член, Медицински университет-Пловдив
5. Доц. д-р Валентина Илиева Мазнейкова, дм – външен член, Медицински университет-Плевен
Резервни членове:
6. Доц. д-р Живка Цочева Карагьозова, дм – вътрешен резервен член, Катедра по акушерство и гинекология на Медицински факултет при МУ-София
7. Доц. д-р Николай Лъчезаров Лазаров, дм – външен резервен член, Тракийски университет-Стара Загора
Рецензенти:
1. Проф. д-р Асен Иванов Николов, дм – вътрешен член
2. Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, дм – външен член
Дата на защита: 28.03.2019 г.

 

Автореферат     Рецензия-1     Рецензия-2     Становище-1     Становище-2     Становище-3