СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ

Зора Акрам Хамуде

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност: Генетика
Катедра: Катедра по медицинска генетика
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Определяне на варианти, свързани с карциногенеза и фармакогенетични ефекти при рак на бял дроб и щитовидна жлеза

 

Научен ръководители: 1. Чл.-кор. проф. д-р Драга Иванова Тончева, дбн – Ръководител на Катедра по медицинска генетика на Медицински факултет при МУ-София
2. Доц. д-р Савина Петрова Хаджидекова, дм – Катедра по медицинска генетика на Медицински факултет при МУ-София
Научно жури:
Председател 1. Чл.-кор. проф. д-р Драга Иванова Тончева, дм, дбн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по медицинска генетика на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Стоян Ганчев Лалчев, дм – вътрешен член за МУ-София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Катедра по медицинска генетика на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-р Вили Кръстева Стоянова, дм – външен член за МУ-София, Катедра по педиатрия и медицинска генетика при Медицински университет-Пловдив
4. Проф. Мариела Константинова Оджакова, дб – външен член за МУ-София, Катедра „Биохимия” – Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
5.  Доц. Светослав Георгиев Димов, дб – външен член за МУ-София, Катедра “Генетика” – Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски
Резервни членове:
6. Доц. д-р Савина Петрова Хаджидекова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по медицинска генетика на Медицински факултет при МУ-София
7. Доц. д-р Мария Николаева Симеонова, дм – външен резервен член за МУ-София, Катедра „Микробиология, вирусология и медицинска генетика” на Медицински университет – Плевен
Рецензенти:
1. Проф. д-р Стоян Ганчев Лалчев – вътрешен член за МУ-София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Катедра по медицинска генетика на Медицински факултет при МУ-София
2. Проф. д-р Вили Кръстева Стоянова, дм – външен член за МУ-София, Катедра по педиатрия и медицинска генетика при МУ-Пловдив
Дата на защита: 03.12.2018 г. от 11.00 часа в семинарната зала на 14 етаж на СБАЛАГ „Майчин дом“

 

Автореферат     Рецензия-1     Рецензия-2     Становище-1     Становище-2     Становище-3