Добре дошли в Медицински Университет - София!


Медицински Университет - София

Медицинският университет - София е най-старата институция за висше медицинско образование. Той е национална учебна, научна и лечебна институция, която провежда образователна и здравна политика, отговаряща на световните стандарти и българската медицинска школа. 


 

РЕКТОР

 

Чл. кор. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн

Проф. Ваньо Митев - Уважаваният новатор

Ректорът на Медицинския университет в София празнува 60-годишния си юбилей. Преди дни той бе преизбран за втори мандат като председател на Съвета на ректорите в България с пълно мнозинство.

Медицински университет-София, най-престижното и най-авторитетно висше училище в Република България.

Според класацията на европейското общество за защита на правата на човека са класирани топ 10 от висшите училища в Република България.
Висшите училища са класирани по повече от 60 показатели и са оценени по десетобалната система.
Отново за пореден път на първо място по престиж и авторитет с максималната оценка 10 е класиран Медицински университет-София.

ДЕВЕТНАДЕСЕТ ПРИЧИНИ ЗАРАДИ КОИТО ИСКАМ ДА УЧА В МУ-СОФИЯ

1. Медицински университет – София е най-стария и най-големия медицински университет в България. Той е с 96 годишна история и с богат опит и традиции в обучението на български и чуждестранни студенти. Той е държавен университет акредитиран от НАОА на Република България.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ОБЯВЯВА

допълнителни кандидат-студентски изпити по биология и химия за обучение срещу заплащане по специалностите от професионални направления Медицина, Дентална медицина и Фармация за уч.2014/2015 г.
Кандидатите трябва да са лица, неположили успешно приемните изпити по биология  и/или химия в Медицински университет – София.

Медицински университет – София, Филиал „Проф. д-р Иван Митев” - Враца

На основание: Закона за развитие на Академичния състав и чл. 112 на ПУРПНСЗАДМУС и на основание решение на Академичния съвет от 01.07.2014 г.

Обявява конкурс

За едно място за академичната длъжност „асистент” за специалност „Анестезиология и интензивно лечение” в „Катедра Медико – социални науки” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ФИЛИАЛ „ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ” - ВРАЦА

Втори прием за 2014/2015 учебна година за специалностите:
„Медицинска сестра”, „Акушерка” и „Трудотерапия”- редовно обучение.